Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.06.14 DEC. O ŚROD. UWAR. dla przed. poleg. na: przeb. ul. Pułaskiego, Kościuszki (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego w Wirach na działkach o n

CHARAKTERYSTYKA .pdf                                                                                              Komorniki, dnia: 09.06.2010r.

IK.7624-07/10

DECYZJA NR 10/10

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 56 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Urzędu Gminy Komorniki Pana Roberta Cyrkiel, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: przebudowie ulic Pułaskiego, Kościuszki (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego w Wirach na działkach o nr ewid. 89/6, 90/38, 90/39, 94/33, 90/40, 94/34, 90/41, 94/48, 145 obręb Wiry i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr NS2-72-86(1)/10 z dnia 09.04.2010 r.(wpłynęło do UG 15.04.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-406/10/nb z dnia 14.05.2010 r.(wpłynęło do UG 20.05.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Orzekam

 

Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Pułaskiego, Kościuszki (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego w Wirach na działkach o nr ewid. 89/6, 90/38, 90/39, 94/33, 90/40, 94/34, 90/41, 94/48, 145 obręb Wiry

 

I.                        Charakterystyka, mapa (dla inwestora) i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Pułaskiego, Kościuszki (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego w Wirach na działkach o nr ewid. 89/6, 90/38, 90/39, 94/33, 90/40, 94/34, 90/41, 94/48, 145 obręb Wiry wystąpił pełnomocnik Urzędu Gminy Komorniki Robert Cyrkiel.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.21 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wystąpiono z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr NS2-72-86(1)/10 z dnia 09.04.2010 r.(wpłynęło do UG 15.04.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-406/10/nb z dnia 14.05.2010 r.(wpłynęło do UG 20.05.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-07/10 z dnia 21.05.2010 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Rozważono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, którymi są:

1)rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

 

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

- wyżej wymienione przedsięwzięcie polega na przebudowie ulic Pułaskiego, Kościuszki (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego w Wirach na działkach o nr ewid. 89/6, 90/38, 90/39, 94/33, 90/40, 94/34, 90/41, 94/48, 145 obręb Wiry Przedsięwzięcie jest usytuowane w Wirach gmina Komorniki. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej Przedsięwzięcie polega na przebudowie ulic Pułaskiego, Kościuszki (na odc. od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), Kilińskiego i Głowackiego wraz z przebudową chodnika i zjazdów do posesji oraz z wykonaniem wpustów deszczowych i przyłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przebudowywana nawierzchnia ulicy Pułaskiego, chodników oraz zjazdów do posesji zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 206 m. Po przebudowie szerokość ulicy będzie wynosiła 5m, szerokość chodników od 1,5m do 3,0m (wraz z opaską do parkowania). Szerokość zjazdów zostanie dopasowana do istniejących bram wjazdowych (nie będzie jednak szersza niż szerokość przebudowywanej jezdni).

Przebudowywana nawierzchnia ulicy Kościuszki (odc. od ul. Głowackiego do ul. Kilińskiego), chodników oraz zjazdów do posesji zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 84m. Po przebudowie szerokość ulicy będzie wynosiła 5m, szerokość chodników 2,0m (wraz z opaską do parkowania). Szerokość zjazdów zostanie dopasowana do istniejących bram wjazdowych (nie będzie jednak szersza niż szerokość przebudowywanej jezdni).

Przebudowywana nawierzchnia ulicy Kilińskiego, chodników oraz zjazdów do posesji zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 271 m. Po przebudowie szerokość ulicy będzie wynosiła 5m, szerokość chodników od 1,3m do 2,2m (wraz z opaską do parkowania). Szerokość zjazdów zostanie dopasowana do istniejących bram wjazdowych (nie będzie jednak szersza niż szerokość przebudowywanej jezdni).

Przebudowywana nawierzchnia ulicy Głowackiego, chodników oraz zjazdów do posesji zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 268 m. Po przebudowie szerokość ulicy będzie wynosiła 5m, szerokość chodników od 1,7m do 2,8m (wraz z opaską do parkowania). Szerokość zjazdów zostanie dopasowana do istniejących bram wjazdowych (nie będzie jednak szersza niż szerokość przebudowywanej jezdni).

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

 - przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejącej drogi i zabudowy przez zmianę parametrów użytkowych drogi w celu zapewnienia poprawy warunków ruchu pieszego i samochodowego, kwestia kumulacji oddziaływań może dotyczyć emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze (emisja niezorganizowana), ponieważ są to drogi lokalne lepsza nawierzchnia spowoduje poprawę płynności ruchu co ostatecznie przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

c)        wykorzystywania zasobów naturalnych:

- nie zostaną naruszone żadne zasoby naturalne,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości;

- emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez pojazdy korzystających z drogi (emisja niezorganizowana).

e)        nie stwierdza się ryzyka wystąpienia poważnej awarii

 

  2)  usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)        obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- nie dotyczy

b)        obszary wybrzeży,

- nie dotyczy

c)        obszary górskie lub leśne,

-nie dotyczy

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

-nie dotyczy

e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- niniejsza inwestycja położona jest poza obszarem NATURA 2000, a zakres jej oddziaływania ma charakter lokalny i nie dotyczy oddalonych od inwestycji obszarów chronionych

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-nie dotyczy

g)        obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- nie dotyczy

h)        gęstość zaludnienia,

- nie ma dokładnych danych co do gęstości zaludnienia,

i)         obszary przylegające do jezior,

- nie dotyczy

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- nie dotyczy

  3)  rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)        zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

- przedsięwzięcie może oddziaływać niekorzystnie w zakresie emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych na etapie prac budowlanych nastąpi wówczas zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

b)        transgrenicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

- nie stwierdza się

c)        wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

- nie dotyczy

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

- takiego jak wymieniono w punkcie 3a szacunkowo 90%.

e)        czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

- brak informacji pozwalających na podanie czasu realizacji przedsięwzięcia i czasu funkcjonowania.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron oraz udziałem społeczeństwa.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych oraz emisja hałasu, nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Jest to emisja niezorganizowana i w znacznym stopniu ma miejsce na tym terenie także obecnie ponieważ ulica przewidziana do przebudowy funkcjonuje jako droga gruntowa. Przebudowa przedmiotowej drogi wpłynie na poprawę płynności ruchu, a przez to na zmniejszenie hałasu i emisji spalin w trakcie eksploatacji. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

POUCZENIE

 

  1. Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

  1. Art. 72. Ust.:

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227))

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 ={KMBT25020121001150454.pdf}--]

 

Załączniki:

-        charakterystyka

-        karta informacyjna przedsięwzięcia

-        mapa (dla inwestora)

 

 

Otrzymują:

1.      a/a

2.      Robert Cyrkiel, ul. Trzebiatowska11b, 60-432 Poznań

3.      Lubawa Michał

4.      Parafia Katolicka pod Wezwaniem Św. Floriana

5.      Do wiadomości publicznej gdyż niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

 

 

 Wójt Gminy

mgr inż Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach