Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.06.14- Postan.o braku potrzeby przeprow.oceny w spr. oddz. przed. poleg. na na przeb. ulicy Skrytej na działkach o nr ewidencyjnych: 670, 861/9, 861/2, 890/1, 890/3, 883/31, 883/32, 88/

Komorniki dnia, 07.06.2010 r.

IK.7624 – 10/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Skrytej na działkach o nr ewidencyjnych: 670, 861/9, 861/2, 890/1, 890/3, 883/31, 883/32, 88/34, 883/36, 883/38, 893/46, 889/14, 1891 obręb Plewiska.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Powyższa inwestycja zgodnie§ 3, ust.1, pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu, dla których obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr  NS2-72-102(1)/10 z dnia 27.04.2010 r.(wpłynęło do UG 04.05.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-36/10/nb z dnia 27.05.2010 r.(wpłynęło do UG 31.05.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto rozważono szczegółowe uwarunkowania, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, którymi są:

  1)  rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

- wyżej wymienione przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Skrytej na działkach o nr ewidencyjnych: 670, 861/9, 861/2, 890/1, 890/3, 883/31, 883/32, 88/34, 883/36, 883/38, 893/46, 889/14, 1891 obręb Plewiska

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

 - przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejących dróg i zabudowy poprawi to jakość życia okolicznych mieszkańców utwardzona droga zmniejszy hałas i emisję spalin poruszających się po niej pojazdów, poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

c)        wykorzystywania zasobów naturalnych:

- nie zostaną naruszone żadne zasoby naturalne,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości;

- emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez maszyny wykonujące zadanie (emisja niezorganizowana).

e)        nie stwierdza się ryzyka wystąpienia poważnej awarii

 

  2)  usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)        obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- w sąsiedztwie inwestycji nie ma obszarów wodno- błotnych i płytko zalegających wód podziemnych

b)        obszary wybrzeży,

- nie dotyczy

c)        obszary górskie lub leśne,

-nie dotyczy

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

-nie dotyczy

e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- niniejsza inwestycja położona jest poza obszarem NATURA 2000, a zakres jej oddziaływania ma charakter lokalny i nie dotyczy oddalonych od inwestycji obszarów chronionych

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-nie dotyczy

g)        obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- nie dotyczy

h)        gęstość zaludnienia,

- nie ma dokładnych danych co do gęstości zaludnienia,

i)         obszary przylegające do jezior,

- nie dotyczy

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- nie dotyczy

  3)  rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)        zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

- przedsięwzięcie może oddziaływać niekorzystnie w zakresie emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych na etapie prac budowlanych nastąpi wówczas zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

b)        transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

- nie stwierdza się

c)        wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

- nie dotyczy

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

- takiego jak wymieniono w punkcie 3a szacunkowo 90%.

e)        czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

- brak informacji pozwalających na podanie czasu realizacji przedsięwzięcia i czasu funkcjonowania.

 

Po przeanalizowaniu sprawy stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco w sposób negatywny na środowisko i nie należy nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z czym postanowiono jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul.Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

 Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      a/a

2.      Robert Cyrkiel, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań

3.      Do wiadomości publicznej

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach