Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.05.28 DEC. O ŚROD. UWAR. dla przed. poleg. na: przeb. ul. Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na dział. o nr ewid.: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/

CHARAKTERYSTYKA .pdf                                                                                              Komorniki, dnia: 26.05.2010r.

IK.7624-08/10

DECYZJA NR 8/10

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 72, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 56 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Urzędu Gminy Komorniki Pana Roberta Cyrkiel, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: przebudowie ulicy Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na działkach o nr ewidencyjnych: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/5, 103/11, 104, 105, 106, 108, 78/2, 79/8, 84/2, 84/4, 85, 86/8, 87, 88/4, 89/6, 90/38, 94/23, 91/1 obręb Wiry i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr  NS2-72-106(1)/10 z dnia 30.04.2010 r.(wpłynęło do UG 07.05.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-37/10/am z dnia 06.05.2010 r.(wpłynęło do UG 10.05.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Orzekam

 

I.                        Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na działkach o nr ewidencyjnych: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/5, 103/11, 104, 105, 106, 108, 78/2, 79/8, 84/2, 84/4, 85, 86/8, 87, 88/4, 89/6, 90/38, 94/23, 91/1 obręb Wiry i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

II.                        Charakterystyka, mapa (dla inwestora) i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Zachodniej w Plewiskach na działkach o nr ewid 1564; 853/5; 1633; 883/14obręb Plewiska wystąpił pełnomocnik Urzędu Gminy Komorniki Robert Cyrkiel.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.21 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wystąpiono z zapytaniem o konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który postanowieniem nr  NS2-72-106(1)/10 z dnia 30.04.2010r.(wpłynęło do UG 07.05.2010) wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-37/10/am z dnia 06.05.2010 r.(wpłynęło do UG 10.05.2010) – również wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-08/10 z dnia 12.05.2010 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Rozważono szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w art. 63 ust. 1, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, którymi są:

  1)  rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

- wyżej wymienione przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na działkach o nr ewidencyjnych: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/5, 103/11, 104, 105, 106, 108, 78/2, 79/8, 84/2, 84/4, 85, 86/8, 87, 88/4, 89/6, 90/38, 94/23, 91/1 obręb Wiry.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

 - przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejących dróg i zabudowy poprawi to jakość życia okolicznych mieszkańców utwardzona droga zmniejszy hałas i emisję spalin poruszających się po niej pojazdów, poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

c)        wykorzystywania zasobów naturalnych:

- nie zostaną naruszone żadne zasoby naturalne,

d)        emisji i występowania innych uciążliwości;

- emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez maszyny wykonujące zadanie (emisja niezorganizowana).

e)        nie stwierdza się ryzyka wystąpienia poważnej awarii

 

  2)  usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a)        obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- w sąsiedztwie inwestycji nie ma obszarów wodno- błotnych i płytko zalegających wód podziemnych

b)        obszary wybrzeży,

- nie dotyczy

c)        obszary górskie lub leśne,

-nie dotyczy

d)        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

-nie dotyczy

e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- niniejsza inwestycja położona jest poza obszarem NATURA 2000, a zakres jej oddziaływania ma charakter lokalny i nie dotyczy oddalonych od inwestycji obszarów chronionych

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-nie dotyczy

g)        obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- nie dotyczy

h)        gęstość zaludnienia,

- nie ma dokładnych danych co do gęstości zaludnienia,

i)         obszary przylegające do jezior,

- nie dotyczy

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- nie dotyczy

  3)  rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)        zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

- przedsięwzięcie może oddziaływać niekorzystnie w zakresie emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych na etapie prac budowlanych nastąpi wówczas zwiększona emisja spalin do powietrza będzie ona miała jednak charakter okresowy i ustąpi po zakończeniu zadania.

b)        transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

- nie stwierdza się

c)        wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

- nie dotyczy

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania,

- takiego jak wymieniono w punkcie 3a szacunkowo 90%.

e)        czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

- brak informacji pozwalających na podanie czasu realizacji przedsięwzięcia i czasu funkcjonowania.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron oraz udziałem społeczeństwa.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi zatem lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z m. p. z. p.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych oraz emisja hałasu nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Jest to emisja niezorganizowana i w znacznym stopniu ma miejsce na tym terenie także obecnie ponieważ ulice przewidziane do przebudowy funkcjonują jako drogi gruntowe. Przebudowa przedmiotowych dróg wpłynie na poprawę płynności ruchu a przez to na zmniejszenie hałasu i emisji spalin w trakcie eksploatacji. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

POUCZENIE

 

  1. Art. 86. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

 

2.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna)

  1. Art. 72. Ust.:

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.( Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227))

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Robert Cyrkiel, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań
  3. Do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 WÓJT

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach