Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.03.10 OBWIESZCZENIE-Dot.wyd.dec. o środ. uwar. zgody na real. Przed. poleg. na przeb. frag. linii napowiet. 110 kV Plewiska - Stęszew kolid. z bud. Zach. Obwod. mias. Poznania w ciągu d

Komorniki  10.03.2010 r.

IK 7624-24/09

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska - Stęszew kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działkach o nr ewid 386/5, 386/6 obręb Głuchowo i 376/13 obręb Chomęcice.

 

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że można się zapoznać z całością akt w powyższej sprawie przed wydaniem decyzji

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszej informacji, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach