Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.01.08 DEC. O UCHYLENIU DEC.o syg.IK.7624–27/09 z dnia 20.10.2009 r. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. mogącego poten. znacz. oddz. na środ. poleg. na przeb. ul. Południowej

Komorniki, dnia 02.12.2009 r.

IK. 7624-27/09

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

 

 

uchylam decyzję

 

 

o sygnaturze IK.7624 – 27/09 z dnia 20.10.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej na działkach o nr ewid 835; 855/26; 814/1; 812/1; 855/38; 764/11; 758/1; 757/10 obręb Plewiska,

 

 

UZASADNIENIE

 

 

            Dnia 30.11.2009 r. do Urzędu Gminy Komorniki wpłynął wniosek SD PROJEKT, ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań reprezentowanego przez Pana Piotra Jasiukiewicza o uchylenie decyzji IK.7624-27/09 z dnia 20.10.2009 r. w całości. Jako powód uchylenia podano rozszerzenie zakresu projektu przebudowy ul. Południowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej i związaną z tym koniecznością zajęcia dodatkowych działek. Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Piotr Jasiukiewicz
  2. A/a

 

 

Do wiadomości:

1.       Starosta Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań

 

 

                                                                                                                            

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

Tel.: (061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach