Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.01.08 - DECYZJA UMARZ.POST. O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na przebud. drogi woj.nr 430 Poznań-Mosina w km 9+178 w Łęczycy na działkach o nr ewid. 125/8, 137, 138, 139

                                                                                              Komorniki, dnia: 31.12.2009r.

IK. 7624-16/2008

 

 

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Na podstawie art.105 §1 . - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

            Wójt Gminy Komorniki orzeka o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina w km 9+178 w Łęczycy na działkach o nr ewid. 125/8, 137, 138, 139, 140/1, 205/1, 205/2, 222, 223, 224/1, 225/1, 225/4.

 

UZASADNIENIE

 

            Niniejsze postępowanie zostaje umorzone ponieważ nastąpiła zmiana przepisów dotyczących procedur koniecznych do przeprowadzenia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.). W trakcie prowadzonego postępowania nie dostarczono w okresie dostosowawczym wyznaczonego postanowieniem wójta raportu stąd nie wydano dotychczas decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina w km 9+178 w Łęczycy na działkach o nr ewid. 125/8, 137, 138, 139, 140/1, 205/1, 205/2, 222, 223, 224/1, 225/1, 225/4. Przepisy dostosowawcze obowiązywały do dnia 15 listopada 2009 roku stąd brak podstaw prawnych do kontynuowania niniejszego postępowania, które staje się bezprzedmiotowe jako uzgadniane z niewłaściwymi organami

Stąd orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

Otrzymują:

1 a/a

2 Anna Andrzejewska – Kalinowska, ul. Unii Lubelskiej 14/59, 61-249 Poznań

3 podano do publicznej wiadomości

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach