Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.11.04 - DECYZJA NR 05/09 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 934/3,

                                                                                              Komorniki, dnia: 02.11.2009r.

IK.7624-29/09

DECYZJA NR 5/09

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                                                

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2pkt.2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84,85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt.56 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Urzędu Gminy Komorniki Pawła Katarzyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: na budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 934/3, 941/4, 934/40, 918/1, 918/2, 931/32, 945/4, 945/13, 934/15 obręb Plewiska i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Poznaniu nr WŚ.XIV-7638-101/09 z dnia 11.09.2009 r.  oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinia nr NS2-72-237/09 z dnia 29.09.2009r.

Orzekam

 

I.                        realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 934/3, 941/4, 934/40, 918/1, 918/2, 931/32, 945/4, 945/13, 934/15 obręb Plewiska.

 

 

II.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- Przedsięwzięcie polega na budowie ul. Północnej. Długość realizowanego odcinka wynosi około 600m i jest to droga gminna. Projektuje się odwodnienie za pomocą wpustów deszczowych oraz przykanalików do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie jest usytuowane w Plewiskach, gmina Komorniki. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się (zgodnie z MPZP dla wsi Plewiska) tereny zabudowane, o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Droga pełni funkcję drogi wewnętrznej obsługującej ruch lokalny. Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową obecnie brak tam właściwej gospodarki wodami opadowymi.

Przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejącej drogi i zabudowy przez zmianę parametrów użytkowych drogi w celu zapewnienia poprawy warunków ruchu pieszego i samochodowego, kwestia kumulacji oddziaływań może dotyczyć emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze (emisja niezorganizowana), ponieważ jest to droga lokalna nie należy spodziewać się znacznego wzrostu w/w emisji spalin.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

 

III.                        Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 934/3, 941/4, 934/40, 918/1, 918/2, 931/32, 945/4, 945/13, 934/15 obręb Plewiska, wystąpił pełnomocnik Urzędu Gminy Komorniki Paweł Katarzyński. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.21 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 3 w związku z art. 156 , oraz art.78 ust. 1 pkt 2w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-237/09 z dnia 29.09.2009r i Starosta Powiatowy w Poznaniu postanowieniem nr WŚ.XIV-7638-101/09 z dnia 11.09.2009 r.  wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie stwierdza się konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-29/09 z dnia 05.10.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza (spaliny) nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

        Wójt

mgr inż. Jan Broda 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Paweł Katarzyński, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska
  3. Zbigniew Bagieński, ul. Północna 51, 62-064 Plewiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach