Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.11.04 - DECYZJA NR 04/09 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej na działkach o nr ew

                                                                                              Komorniki, dnia: 20.10.2009r.

IK.7624-27/08

DECYZJA NR 4/09

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2pkt.2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84,85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt.56 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Urzędu Gminy Komorniki Piotra Jasiurkiewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej na działkach o nr ewid 835; 855/26; 814/1; 812/1; 855/38; 764/11; 758/1; 757/10 obręb Plewiska i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Poznaniu nr WŚ. XIV.7638-98/09 z dnia 09.09. 2009 oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinia nr NS2-72-221/09 z dnia 10.09.2009 r.

 

Orzekam

 

I.                        Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej na działkach o nr ewid 835; 855/26; 814/1; 812/1; 855/38; 764/11; 758/1; 757/10 obręb Plewiska

 

 

II.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- Przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej wraz z przebudową chodnika i zjazdów do posesji oraz z wykonaniem wpustów deszczowych i przyłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowywana nawierzchnia ulicy Południowej, chodników oraz zjazdów do posesji zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 570m. Po przebudowie szerokość ulicy będzie wynosiła od 4,0m do 6,0m, szerokość chodników od 1,5m do 2,0m. Szerokość zjazdów zostanie dopasowana do istniejących bram wjazdowych (nie będzie jednak szersza niŜ szerokość przebudowywanej jezdni).

Przedsięwzięcie jest usytuowane w Plewiskach, gmina Komorniki. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się (zgodnie z MPZP dla wsi Plewiska) tereny usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej z usługami.

Przedsięwzięcie powstanie w ramach istniejącej drogi i zabudowy przez zmianę parametrów użytkowych drogi w celu zapewnienia poprawy warunków ruchu pieszego i samochodowego, kwestia kumulacji oddziaływań może dotyczyć emisji do powietrza w postaci spalin emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze (emisja niezorganizowana), ponieważ jest to droga lokalna nie należy spodziewać się znacznego wzrostu w/w emisji spalin.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

 

III.                        Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Południowej w Plewiskach na odcinku od ul. Mokrej do ul. Fabianowskiej na działkach o nr ewid 835; 855/26; 814/1; 812/1; 855/38; 764/11; 758/1; 757/10 obręb Plewiska, wystąpił pełnomocnik Urzędu Gminy Komorniki Piotr Jasiurkiewicz.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.21 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 3 w związku z art. 156 , oraz art.78 ust. 1 pkt 2w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-221/09 z dnia 10.09.2009 r i Starosta Powiatowy w Poznaniu postanowieniem nr WŚ. XIV.7638-98/09 z dnia 09.09.2009 r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie stwierdza się konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-27/09 z dnia 21.09.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod drogi.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza (kotłownia gazowa, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych, emisja hałasu) nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

        Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      a/a

2.      Piotr Jasiukiewicz, ul. Przepiórcza 3/m5,60-162 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach