Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.10.01 - DECYZJA NR 02/09 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na: DHL EXPRESS Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa reprezentowanej przez Pana Stefana Bajer, Assmann Po

                                                                                              Komorniki, dnia: 30. 09. 2009r.

IK.7624-22/08

 

DECYZJA NR 02/09

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr .25. poz 150 z póź zmian.) zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy DHL EXPRESS Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa reprezentowanej przez Pana Stefana Bajer, Assmann Polska Grupa Projektowa sp. z o.o. ul. Poznańska 49, 60-852 Poznań.

 

OKREŚLAM

 

na rzecz DHL Express(Poland) Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823  Warszawa

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie hali z częścią biurowo - socjalną, rozbudowie istniejącej  hali i budynku technicznego, budowie portierni, wartowni, zbiornika retencyjnego, wiaty na odpady, drogi dojazdowej oraz budynku biurowego na działkach o nr ewid. 414/8, 414/5, 413/4, 412/29, 414/7, 414/9, 414/6, 413/5, 412/30, 415/2, 415/1, 412/28,413/3 w Głuchowie.

 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

- budowie hali z częścią biurowo - socjalną, rozbudowie istniejącej  hali i budynku technicznego, budowie portierni, wartowni, zbiornika retencyjnego, wiaty na odpady, drogi dojazdowej oraz budynku biurowego

- obręb geodezyjny Głuchowo - działki nr ewid. gruntu: 14/8, 414/5, 413/4, 412/29, 414/7, 414/9, 414/6, 413/5, 412/30, 415/2, 415/1, 412/28, 413/3.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

-  uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie dodatkowej ilości wód do rowu melioracyjnego ze zbiornika retencyjnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

-  przed rozpoczęciem działalności, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, inwestor winien uzyskać od Starosty Poznańskiego decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

-  wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych winien złożyć Staroście Poznańskiemu informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,

- na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

- w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki,

- uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych,

- inwestor winien dokonać zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem ich eksploatacji, jako źródeł emisji do powietrza.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania,

- w projekcie budowlanym inwestor winien uwzględnić, od strony zabudowy mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Komornickiej, budowę ekranu akustycznego  ze stroną dźwiękochłonną skierowaną w stronę zakładu (tj. na wschód), zaprojektowanego na podstawie „Specyfikacji wymagań akustycznych do projektu budowlano wykonawczego ekranów przeciw hałasowych” o parametrach:

a)      izolacyjność akustyczna segmentów ekranu – nie niższa niż 24db; klasa izolacyjności-b3,

b)     długość ekranu akustycznego, począwszy od linii rozgraniczających ul. Komornickiej  co najmniej 154 m (ekran przebiega wzdłuż projektowanej drogi i dalej po ugięciu w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy projektowanego parkingu, przy nowym budynku biurowca)

c)      dopuszcza się odstępstwo w postaci wydłużenia ekranu(jest to działanie, które nie pogarsza standardów akustycznych środowiska),

d)     lokalizacja ekranu – max. 1,5 m od zachodniej krawędzi projektowanej drogi,

e)      wysokość począwszy od ul. Komornickiej:

·         segment o długości 18,5 m (łuk); wysokość zmienna; cztery moduły o długościach co najmniej 4m każdy i wysokościach  kolejno: 4,0 m , 4,5 m, 5,0 m, 5,5 m,

·         segment o długości 44,5 m ; wysokość ekranu 6,0 m,

·         segment o długości 24,3 m ; wysokość ekranu zmienna, jeden moduł o długości 4,0 m i wysokości 5,5 m, pozostały odcinek o wysokości 5,0 m,

·         segment o długości 55,0 m; wysokość ekranu 3,5 m (południowo – wschodnia i południowa strona posesji przy ul. Komornickiej 7),

f)      w ekranie winny zostać zamontowane elementy przezroczyste,

g)     dopuszcza się odstępstwo w postaci zmiany długości segmentów o różnych wysokościach, pod warunkiem, że wydłużeniu ulegnie segment wyższy (jest to działanie, które nie pogarsza standardów akustycznych środowiska),

h)     między panelami, a słupami konstrukcji nośnej (na styku) należy stosować uszczelki  o raz uszczelniać miejsce styku paneli i podwaliny żelbetonowej,

i)       w celu uniknięcia przenikania dźwięku, podwalinę betonową należy wkopać w ziemię,

j)        wysokość podstawy betonowej ekranu winna wynosić maksymalnie 0,5 m,

-  w projekcie budowlanym należy uwzględnić realizację pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ekranu od strony zabudowań mieszkaniowych,

-  budowana droga winna być wykonana z nawierzchni gładkiej,

-  w przypadku projektowanych budynków należy w miarę możliwości uwzględnić lokalizację wentylatorów wewnątrz budynku; nie dopuszcza się stosowania wentylatorów ściennych (w tym czerpni i wyrzutni) na ścianach zlokalizowanych od strony terenów wymagających ochrony akustycznej,

-  w projekcie budowlanym konstrukcji dachów należy przewidzieć( pod względem wytrzymałościowym) możliwości zamontowania ekranów - obudów dźwiękoizolacyjnych central wentylacyjnych,

-  inwestor winien uwzględnić w projekcie budowlanym miejsca magazynowania odpadów zapewniające:

o   zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu(utwardzone szczelne podłoże),

o   zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów,

o   zadaszenie odpadów niebezpiecznych

-  w projekcie należy uwzględnić budowę szczelnego zbiornika na wody opadowe o minimalnej  pojemności 665 m3,

-  na nowej drodze należy wprowadzić ograniczenie prędkości do 30km/h.

 

 

W celu określenia szczegółowych parametrów geometrycznych ekranu, w tym lokalizacji względem drogi oraz ew. pochylenia górnej krawędzi, a także wymagań materiałowych, w tym klasy pochłaniania i izolacyjności akustycznej, wg norm PN-EN 1793-1:2001 i PN-EN 1793-2:2001, należy wykonać projekt akustyczny, realizowany na etapie projektu budowlanego.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

a) Wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie rzeczywistego oddziaływania akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej, w porze dziennej i nocnej, sześć miesięcy po oddaniu inwestycji do użytkowania.

 

 Akustyczne pomiary kontrolne powinny być wykonane po realizacji inwestycji. Pomiary powinny być wykonane tak, aby:

- zweryfikowały dokładność przyjętych założeń i danych wejściowych,

- zweryfikowały dokładność wyników obliczeń wykazanych w raporcie,

- określiły rzeczywistą wartość równoważnego poziomu dźwięku w środowisku.

 

 

Punkty pomiarowe powinny być umieszczone:

- na wysokości II kondygnacji, na granicy posesji przy ul. Komornickiej 7,

- na południowo-wschodniej granicy terenu zabudowy mieszkaniowej, na wysokości obserwatora pieszego.

 

Procedura pomiarowa musi być zgodna z:

- normą PN-N-01341 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”,

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. „w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody” (Dz. U. nr 206, poz. 1291).

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie hali z częścią biurowo - socjalną, rozbudowie istniejącej  hali i budynku technicznego, budowie portierni, wartowni, zbiornika retencyjnego, wiaty na odpady, drogi dojazdowej oraz budynku biurowego na działkach o nr ewid. 414/8, 414/5, 413/4, 412/29, 414/7, 414/9, 414/6, 413/5, 412/30, 415/2, 415/1, 412/28, 413/3 w Głuchowie, wystąpiła firma DHL EXPRESS Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1  pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-270/08 z dnia 22.10.2008r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji powinno się nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV-7638-82/08 z dnia 16.10.2008r. - wyraził opinię, że dla tej inwestycji powinno się nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-22/08 z dnia 03.11.2008 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227),  niniejsza decyzja zostały uzgodniona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-40/09(2) z dnia 18.02.2009, a ze Starostą Poznańskim postanowieniem nr WS XIV.7639-5/09 z dnia 04.09.2009 wydanym po uprzednim przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele inwestora jak i strony w osobach Panów  Radosława Łukaszyk, Marka Splisgart i Kazimierza Łuczak oraz osoby zainteresowane sprawą jak Pan Benedykt Łukaszyk.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału stron.

Strony postępowania były na bieżąco informowane o jego toku przez przesyłanie wszystkich postanowień i zawiadomień.

Uwagi do przedmiotu sprawy były zgłaszane przez Państwa Katarzynę Splisgart i  Marka Splisgart oraz Pana Radosława Łukaszyk.

Pierwsze uwagi złożone przez wyżej wymienione strony w piśmie z dnia 27.08.2008 r. dotyczą uciążliwości związanej z emisją hałasu i braku skutecznej ochrony przed nim mimo wykonania ekranu akustycznego podniesiono też kwestię spadku wartości nieruchomości i kwestię bezpieczeństwa zamieszkiwanych budynków. Kolejne pisma z dnia 13.10.2008r i 14.11.2008 r. podtrzymują stanowisko i uwagi stron w niniejszej sprawie. Pismo Pana Ryszarda Łukaszyk z dnia 19.01.2009r. kwestionuje dokładność raportu i poddaje w wątpliwość czy pomiary do sporządzenia raportu były wykonywane. Ponadto podnosi kwestię stronniczości wykonawców raportu na korzyść inwestora, który zlecił jego wykonanie. Pismo Państwa Splisgart z dnia 19.01.2009r. zawiera uwagi dotyczące nieskuteczności ochrony przed hałasem ekranu akustycznego przewidzianego w raporcie oddziaływania na środowisko ze względu na to iż nie przebiega on wzdłuż całej granicy działki sąsiadującej z firmą DHL i jest on zdaniem strony za niski. Strona podkreśla też fakt, że wybudowanie ekranu spowoduje zacienienie jej działki oraz konieczność dbania o estetykę ekranu. Zarzucono też raportowi brak informacji w jakich porach były robione badania hałasu i stronniczość pod tym względem. Podniesiono też kwestię uciążliwości parkowania samochodów typu TIR przed posesją strony i kwestię nie uwzględnienia w raporcie dodatkowego źródła emisji spalin jakim według strony jest oczekiwanie kierowców w samochodach, które mają włączone silniki i niekiedy kilka godzin czekają na wjazd przed firmą. Strona uważa, że podany w raporcie wzrost przepustowości o 34%  po rozbudowie firmy jest zaniżony podobnie jak liczba samochodów wjeżdżających na teren zakładu. Strona podnosi jeszcze, że rozbudowa zakładu spowoduje wzmożone niszczenie drogi i negatywnie wpłynie na konstrukcje budynków zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. W piśmie z dnia 23.02.2009r. Pan Radosław Łukaszyk kolejny raz zwraca uwagę na spadek wartości jego nieruchomości i zapytuje czy z tego tytułu zostanie obniżony podatek. Pyta również, kto ma ponieś koszty wymiany okien o których mowa w decyzji środowiskowej oraz kto będzie odpowiedzialny za błędnie wydaną decyzję jeżeli w przyszłości emitowany hałas będzie przekraczał obowiązujące normy. Strona zawiadamia również, że w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i po jego zakończeniu wystąpi na drogę sądową  przeciwko Urzędowi Gminy w Komornikach. Tego samego dnia Pan Radosław Łukaszyk składa w tutejszym urzędzie dwa pisma tej samej treści jedno z nich jest kierowane do Wójta, drugie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Pismo zarzuca Urzędowi Gminy w Komornikach, że nie brał pod rozwagę wniosków strony zgłaszanych we wcześniejszych pismach. Strona zaznacza że czuje się ignorowana i lekceważona jako strona postępowania i żąda dostarczenia do Starostwa Powiatowego kompletu pism wniesionych do niniejszej sprawy. Następne wystąpienie Pana Radosława Łukaszyk z dnia 12.03.2009. wraca do tematu zacienienia działki i ograniczenie widoku krajobrazu przez ekran dźwiękochłonny. Ponownie zostaje podniesiony temat wiarygodności raportu sporządzonego na zlecenie inwestora. Pismo z dnia 12.08.2009 r. podpisane przez Panów Radosława Łukaszyka i Marka Splisgart wnosi o nie wydawanie pozwolenia na budowę nowej hali DHL. Dalsze pisma złożone do sprawy przez Pana Radosława Łukaszyk, Pana Marka Splisgart i Panią Katarzynę Splisgart z dnia 26.08.2009 r. podnoszą problem uciążliwego sąsiedztwa jakie stwarza dla stron firma DHL w postaci hałasu i emisji spalin oraz wracają ponownie do tematu nieskutecznej ochrony akustycznej w postaci istniejącego ekranu akustycznego. Kolejny raz strony zwracają uwagę, że ich stanowisko w sprawie jest ignorowane przez organy administracyjne. Kierowane są też zarzuty w kwestii sklasyfikowania mającej powstać drogi i związanych z tym standardów dotyczących wysokości emisji hałasu.

 

Odnosząc się do uwag stron dotyczących stronniczości i wiarygodności (np. wykonania pomiarów) raportu, informujemy że ustawa Prawo ochrony środowiska i art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227) nakazuje wykonanie takiego raportu inwestorowi, w związku z powyższym organ winien przyjąć, iż podane informacje są obiektywne i wiarygodne. Świadczy o tym również fakt, iż wykazane zostało przekroczenie norm hałasu i wskazano sposoby jego ograniczenia. Co do terminów i godzin przeprowadzenia badań to w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska i art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), precyzującej, co winno znajdować się w raporcie nie wskazano konieczności umieszczania w/w informacji.

Nieskuteczność obecnego ekranu wynika z faktu, że wykonywany był on kilka lat wstecz, a na dzień dzisiejszy ilość pojazdów obsługiwanych przez firmę jest większa co nasiliło emisję hałasu. Zatem nowy ekran o parametrach zaproponowanych w raporcie winien spełnić rolę ochronną. Proponowany ekran ma być ekranem pochłaniającym w związku z powyższym nie będzie zachodzić zjawisko odbicia i przeniesienia fali nad ekranem. Odnosząc się do zarzutu, że ekran jest za krótki i za niski wyjaśniamy: pomiary przeprowadzono na wysokości 1,8m i na wysokości 7m na zachodniej granicy działki inwestora. Wysokość ekranu 3,5 w najniższym punkcie chroni całkowicie obserwatora nawet o wzroście wyższym niż przyjęty w założeniu do pomiarów 1,8. W najwyższym punkcie ekran ma wynosić 6 m na odcinku gdzie wysokość taką przewidziano ze względu na ochronę przed hałasem drugiej kondygnacji najbliżej sąsiadujących budynków mieszkalnych. Co do długości ekranu to przewidziano go wzdłuż posesji 412/14, 412/5 i 412/17 oraz na całej szerokości działki 412/17 częściowo zachodzi on na szerokość działki 412/14 i pokrywa się z budynkiem administracyjnym w rezultacie działka jest zasłonięta w 70%, pozostałe 30% stanowi 6m droga dojazdowa do budynku administracji od strony zaplecza. Strona podnosi również, że raport wykazuje konieczność posiadania „odpowiednich” okien o izolacyjności Rw=25 dB, by zapewnić komfort w pomieszczeniach przy ograniczeniu hałasu do wartości wyznaczonych ustawą, przy założeniu, że wartości nie są przekraczane już na granicy działki. Według ogólnie dostępnej wiedzy organ ustalił, że standardowe okna obecne w sprzedaży mają izolacyjność od 28-30 dB. Izolacyjności Rw=25 dB, którą to wartość przyjęto przy sporządzaniu raportu, jest więc wartością zaniżoną, biorącą pod uwagę to, że w budynkach mogą być stare okna, źle osadzone o słabszej niż standardowa izolacyjności. Strony składające uwagi zaznaczają, że po rozbudowie zakładu przepustowość jego wzrośnie więcej niż 34% w stosunku do stanu obecnego twierdząc, że zaniżono ilość obecnie wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów. Z raportu i wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela inwestora wynika, że informacje dotyczące wjazdów i wyjazdów samochodów na teren zakładu są rejestrowane przez pracownika portierni i zostały one przyjęte jako podstawa do prowadzonych badań i do przewidywania wzrostu przepustowości zakładu po jego rozbudowie. Natomiast do określenia przepustowości przyjęto oprócz liczby wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów ilość miejsc do rozładowywania samochodów i czasochłonność tego zajęcia (w oparciu o wielkość i ilość dostarczanych przesyłek). Należy też zwrócić uwagę na fakt, że wzrost przepustowości wynikający z rozbudowy zakładu wpłynie korzystnie na zwiększenie płynności ruchu pojazdów. W rezultacie pozwoli to zlikwidować sytuacje, w których samochody czekają na możliwość wjazdu na teren zakładu przed posesjami na ul. Komornickiej i ograniczyć hałas powstający przy biernej pracy silnika. Hałas powstający przy biernej pracy silnika jest źródłem ruchomym emisji i w wyniku zwiększonej przepustowości zakładu prędzej zostanie przeniesiony na jego teren oddzielony od posesji ekranem dźwiękochłonnym. Z przewidywanych w raporcie źródeł emisji do powietrza (emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych) nie przewiduje się przekroczeń norm nałożonych ustawą,

Odpowiadając na pytanie dotyczące obniżenia podatku z tytułu spadku wartości nieruchomości informujemy że niniejsze postępowanie nie rozstrzyga kwestii wartości nieruchomości i kwestii podatkowych. Ustosunkowując się do pytania dotyczącego wymiany okien, o których mowa w decyzji środowiskowej informujemy, że wcześniej nie wydano żadnej decyzji środowiskowej w niniejszej sprawie, a jedynie projekt takiej decyzji przedłożono do uzgodnienia właściwym organom i do wiadomości stronom postępowania. Wspomniany wcześniej projekt decyzji nie mówił o wymianie okien w mieszkaniach stron.

Ponadto informujemy, że jeśli w przyszłości pomiary hałasu wykażą przekroczenie norm zakład zostanie zobligowany do zastosowania rozwiązań niwelujących przekroczenia w emisji dźwięku.

Powiadamiamy jednocześnie, że pismo kierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nie zostało przekazane ponieważ nie ma prawnej możliwości odwoływania się od decyzji której nie wydano. Nie dostarczono tez do Starostwa Powiatowego w Poznaniu pism, które Pan Radosław Łukaszyk dołączył do sprawy gdyż organem powołanym przez ustawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr .25. poz 150 z póź zmian.) zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), jest Wójt Gminy.

Odnosząc się do pojawiającego się w pismach stron problemu zacienienia działki i ograniczenia widoku krajobrazu przez ekran dźwiękochłonny informuję, że w tej sytuacji proponowane jest zastosowanie w części ekranu elementów przeźroczystych niemniej jednak i to wydaje się nie satysfakcjonować stron prawdopodobnie w obawie przed gorszym tłumieniem hałasu. Zaznaczamy, że wszystkie elementy ekranu, które będą zastosowane w budowie będą posiadaly aprobatę techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa).

Odnośnie wadliwej klasyfikacji dróg i związanych z tym parametrów dotyczących emisji hałasu informujemy, że droga którą ma wybudować firma DHL na terenie zakładu została sklasyfikowana jako droga wewnętrzna (zakładowa). Dla dróg wewnętrznych w zakresie emisji hałasu dopuszczalne normy są znacznie niższe niż dla dróg publicznych. Dla mającego powstać ekranu wyznaczono parametry jak dla drogi wewnętrznej i przyjęto znacznie wyższą wysokość ekranu niż przewidują przepisy w celu ochrony drugiej kondygnacji budynku o czym już wspomniano wcześniej. Przyjęte rozwiązania zabezpieczenia przed hałasem będą zatem całkowicie wystarczające po przekwalifikowaniu drogi na drogę publiczną, na której dopuszczalne normy hałasu są znacznie wyższe. Droga ta stanie się drogą publiczną po przejęciu jej przez Gminę Komorniki jako części mającej w przyszłości przebiegać przez nią obwodnicy Głuchowa.

Ponadto złożono po upływie terminu składnia uwag i wniosków (25.11.2008r) sprzeciw mieszkańców  Głuchowa i Komornik (złożenie 13.03.2009r.).

Odpowiadając na zarzut ignorowania i nie uwzględniania wnoszonych przez Strony w trakcie postępowania uwag, informujemy, że od momentu wszczęcia postępowania strony informowane były o wszystkich etapach postępowania przez wysyłanie zawiadomień i wszelkich uzgodnień czy zapytań kierowanych do organów administracyjnych (przez przesyłanie ich do wiadomości strony) świadczy też o tym czynny udział stron w postępowaniu przez składanie uwag na rożnych etapach toczącego się postępowania. Składane uwagi brane były pod uwagę i uwzględniane w miarę swej zasadności np. zwrócenie przez strony postępowania uwagi na kwestię liczenia przepustowości zakładu DHL spowodowało wystąpienie do przedstawicieli zakładu o złożenie wyjaśnień. Ponadto 18 marca 2009 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli firmy DHL Express (Poland) z Panami Radosławem Łukaszyk i Benedyktem Łukaszyk oraz Wójtem Gminy Komorniki w roli mediatora. Spotkanie było próbą pogodzenia interesów obu stron przedmiotowej sprawy i uzyskania wspólnego kompromisu. Z dokumentów załączonych do materiału dowodowego sprawy wynika, że firma DHL rozważała nawet możliwość odkupienia działek o nr ewidencyjnych 412/15 i 412/17 w Głuchowie.

Przedstawiciele Starostwa Poznańskiego, również chcąc doprowadzić do konfrontacji stron i ustanowienia kompromisu przeprowadzili rozprawę administracyjną, na której każda ze stron przedstawiła swoje stanowisko. Strony zostały też poinformowane o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy przed wydaniem decyzji, w wyznaczonym terminie.

Przedstawiona w raporcie planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami i nie zmieni się w stosunku do prowadzonej obecnie. Gospodarka ściekami komunalnymi i deszczowymi, przeprowadzona przez podłączenie się do gminnej kanalizacji komunalnej oraz podczyszczenie deszczówki i odprowadzanie jej do zbiornika retencyjnego z którego w razie potrzeby nadmiar wody wyprowadzony zostanie do rowu melioracyjnego zgodnie z uzgodnieniami zawartymi z Poznańskim Związkiem Spółek Wodnych i pozwoleniem wodnoprawnym, które inwestor winien uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę jest prawidłowa.

Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Dbając o wykonanie zapisów niniejszej decyzji nałożono na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo i części wsi Komorniki - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr IX/53/99 z dnia 11 maja 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 37 z 1999r., poz.732).

Teren działek nr ewid. gruntu j/n - obręb Głuchowo przeznaczona są pod :

-                                                           dz. nr – 412/18 – przeznaczona jest częściowo pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 37 G /, częściowo pod tereny urządzeń elektroenergetycznych - / EE /, częściowo pod drogę - / 01 KDP /, częściowo pod zieleń, częściowo pod poszerzenie drogi / KDP 32601 /. Ponadto działka znajduje się w strefie ochrony widokowej parku dworskiego. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

-                                                           dz. nr – 415/1 – przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 37 G /

-                                                           dz. nr – 414/3 – przeznaczona jest częściowo pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 37 G /, częściowo pod tereny wód otwartych - /W/, częściowo pod zieleń, częściowo pod drogę - / 01 KDP /

-                                                           dz. nr – 413/2 – przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 37 G /. Przez działkę przebiega rów przeznaczony do przebudowy

-                                                           dz. nr – 414/4 – przeznaczona jest częściowo pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 36 G /, częściowo pod tereny usług - / 30 U /, częściowo pod drogę - / 01 KDP /, częściowo pod tereny urządzeń elektroenergetycznych - / EE /, częściowo pod zieleń, częściowo pod tereny wód otwartych - / W / Ponadto przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

-                                                           dz. nr – 415/2 – przeznaczona jest częściowo pod tereny działalności gospodarczej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - / 36 G /, częściowo pod tereny wód otwartych - / W /

Wydając niniejszą decyzję organ wziął pod uwagę dobro społeczne, w postaci dostępnych miejsc pracy dla mieszkańców gminy, w postaci zrealizowania i przekazania na rzecz gminy w przyszłości fragmentu drogi, mającej być obwodnicą dla Głuchowa do drogi S5, co docelowo zmniejszy hałas na ul. Komornickiej prowadzącej przez centrum Głuchowa. Zwrócono, również uwagę na zgodne współdziałanie inwestora podczas toku postępowania prowadzącego do wydania decyzji i jego wolę możliwie dobrego zabezpieczenia przed hałasem użytkowników zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z terenem zakładu. Uwzględniono, także wszystkie informacje stron aktywnie uczestniczących w postępowaniu i zaangażowanych w sprawę.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 - ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227).

 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227).: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b - ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227).

 

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b art. 46 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.153 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Wójt Gminy

Jan Broda

 

 

 

 

Załączniki:

-          charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Stefana Bajer, Assmann Polska Grupa Projektowa sp.z o.o. ul. Poznańska 49, 60-852 Poznań

3.      Łuczak Kazimierz,

4.      Łukaszyk Radosław,

5.      Elżbieta Podżerek

Osoba odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji: Karolina Wiścicka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Wiścicka (2009-10-01 14:24:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Karolina Wiścicka (2009-10-01 14:25:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Wiścicka (2009-10-01 14:24:54)
Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach