Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.08.20 - DECYZJA NR 01/09 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na: adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prz

                                                                                              Komorniki, dnia: 11.08.2009r.

IK.7624-11/08

DECYZJA NR 1/09

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2pkt.2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84,85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.2, pkt.1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego w Poznaniu nr WŚ. XIV.7638-49/09 z dnia 28.05. 2009 oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu opinia nr NS2-72-123(1)/09 z dnia 22.06.2009 r.

 

Orzekam

 

 

I.                        Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie we wsi Szreniawa gm. Komorniki na działce o nr ewid 21/4 i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

II.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- adaptacja  budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

- obręb geodez. Rosnowo - Szreniawa - działki nr ewid. gruntu: 24/4 o powierzchni 5,68 ha

-hotel będzie posiadał powierzchnię całkowitą 3578,3 m2, powierzchnia zabudowy wyniesie 854m2

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- odpady powstające w trakcie eksploatacji obiektu winny być segregowane i zbierane do szczelnych pojemników a następnie usuwane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych. Teren przeznaczony na gromadzenie odpadów musi zostać zabezpieczony szczelną powierzchnią i zadaszony, by uniknąć rozprzestrzeniania się drobnych frakcji odpadów oraz wycieku odcieków, które mogłyby zanieczyszczać środowisko,

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

- odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej,

- odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

III.                        Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na adaptacji budynku administracyjnego na hotel, znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie na działce nr ewidencyjny 21//4 obręb Rosnowo - Szreniawa, wystąpiło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki, Szreniawa.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.2, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, ust 3 w związku z art. 156 , oraz art.78 ust. 1 pkt 2w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-123(1)/09 z dnia 22.06.2009 r i Starosta Powiatowy w Poznaniu postanowieniem nr WŚ. XIV.7638-49/09 z dnia 28.wyrazilił opinię, że dla tej inwestycji nie stwierdza się konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-11/09 z dnia 20.07.2009 r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu.

Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron.

Teren na którym będzie realizowana inwestycja nie ma przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji spowodują zapewne wzrost emisji lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach. Z przewidywanych źródeł emisji do powietrza (kotłownia gazowa, emisja spalin z samochodów i maszyn budowlanych, emisja hałasu) nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przewidywany sposób zagospodarowania ścieków komunalnych i deszczowych, jest prawidłowy. Zaopatrzenie w wodę , gaz ziemny i energię realizowane będzie z istniejących przyłączy. Hotel ogrzewany będzie przy wykorzystaniu dotychczasowej kotłowni grzewczej. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na tereny leżące w sąsiedztwie tj. Wielkopolski Park Narodowy oraz obszary Natura 2000: Ostoja Wielkopolska i Ostoja Rogalińska.

Po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

1)                  Art. 72. 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.)

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. (12) W okresie, o którym mowa w ust. 3 i 4, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

-          charakterystyka przedsięwzięcia.

-          mapy (otrzymuje inwestor)

-          karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

  inż. mag. Jan Broda

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       a/a

2.      Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do decyzji nr 1/09 z dnia 11.08.2009r. spr. nr IK.7624-11/09

 

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie we wsi Szreniawa gm. Komorniki na działce o nr ewid 21/4.

 

Charakterystyka została sporządzona na podstawie Karty Informacyjnej przedłożonej przez Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wraz z wnioskiem decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

            Przedsięwzięcie polega na przebudowie i przekształceniu obiektu budowlanego pełniącego obecnie funkcje biurowe i częściowo hotelowe(16 pokoi) w  hotel o 84 miejscach noclegowych. Budynek będący podmiotem niniejszej decyzji wchodzi w skład kompleksu budynków i budowli Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym przykrytym dachem dwuspadowym z oknami wykuszowymi. Bryła budynku będzie zwarta, rozczłonkowana architektonicznie za pomocą pionowych podziałów oraz walorów estetyczno-kompozycyjnych, wygląd zewnętrzny budynku zostanie dostosowany do krajobrazu i sąsiadującej z nim zabudowy. Wyodrębnione zostaną w nim części: przeznaczone dla: klientów, personelu obiektu i obsługi zaopatrzeniowo-gospodarczej.

Obiekt będzie posiadał pokoje noclegowe, sale wielofunkcyjne i  zaplecze gastronomiczne.

Kompleks muzeum jest zespołem zabudowy usługowej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zajmującym teren o powierzchni większej niż 2 ha. Położony jest w miejscowości Szreniawa, w jej wschodniej części, przylega do jej granic administracyjnych, do ul. Dworcowej oraz dróg gminnych prowadzących na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poprzez ul. Dworcową graniczy z jednorodzinną i wielorodzinną (tzw. bloki pegeerowskie) zabudową mieszkaniową wsi Szreniawa. Na teren kompleksu prowadzi kilka wjazdów - wyjazdów, min. od strony ul. Dworcowej (przez zabytkową, obecnie odrestaurowywaną bramę) i od drogi gminnej. Na terenie tym znajdują się nieliczne miejsca parkingowo–postojowe. Duży parking służący odwiedzającym Muzeum, przyszłym gościom hotelu i pracownikom Muzeum oraz udającym się na teren Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Muzeum.

            Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na działce gruntu o powierzchni 5,68 ha na jej części wyodrębnionej bryłą istniejącego budynku. Obiekt budowlany - hotel będzie posiadał powierzchnię całkowitą wynoszącą 3578,3 m2, powierzchnia zabudowy wyniesie 854  m2.

             

            Istniejąca szata roślinna, to  drzewostan i krzewy o charakterze założenia parkowego otaczającego budynki całego muzeum, część tej zieleni stanowi park dworski podlegający Konserwatorowi Zabytków.

 

            Powstanie hotel dwugwiazdkowy o standardzie turystycznym, stanowić go będzie  36 pokoi gościnnych, przeznaczonych dla 84 osób. W piwnicy zlokalizowana zostanie sala zabaw, pomieszczenia sanitarne dla klientów obiektu, pomieszczenia gospodarcze, zaplecze gastronomiczne, zaplecze techniczne, w tym kotłownia i pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników. Na parterze zaprojektowano pomieszczenia hotelowe, restaurację, zaplecze techniczne, socjalno-bytowe, ciągi komunikacji poziomej i pionowej. Na piętrach zaprojektowano pomieszczenia hotelowe. Na poddaszu przewidziano pomieszczenia hotelowe i trzy sale wielofunkcyjne z zapleczem sanitarnym. Hotel zostanie wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych będzie się odbywał przez platformę dźwigu pionowego, zlokalizowaną przy wejściu głównym do budynku oraz podjazd żelbetowy, usytuowany przy wejściu bocznym, a komunikacja wewnętrzna za pomocą windy.

           

 

            Zaopatrzenie obiektu w wodę będzie realizowane z istniejącego przyłącza wodociągowego.

            Zaopatrzenie na gaz ziemny wysokometanowy GZ50 na cele grzewcze i do sporządzania potraw w kuchni hotelowej restauracji będzie realizowane z istniejącego przyłącza z sieci zewnętrznej,

            Zaopatrzenie na energię elektryczną nastąpi z istniejącego przyłącza energetycznego,

            Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w hotelu następować będzie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej.

            Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powstałych z odwadniania dachu i terenów utwardzonych wokół budynku hotelu nastąpi poprzez istniejący na terenie muzeum system kanalizacyjny połączony z kanalizacją deszczową biegnącą w ulicy Dworcowej.

            Planuje się, że powstały hotel będzie ogrzewany przy wykorzystaniu istniejącej kotłowni grzewczej, której moc nominalna (340 KW) zaspakaja zwiększone zapotrzebowanie na ciepło do celów grzewczych i c.w.u..

            W związku z powyższym przewiduje się zwiększenie wielkości emisji do powietrza, która nadal nie będzie powodować przekroczenia standardów emisyjnych i imisyjnych substancji w powietrzu poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor. Kotły wyposażone są w niskoemisyjne pod względem NOx  palniki. Spalanie gazu ziemnego wysokometanowego nie powoduje wprowadzania do powietrza pyłów i SO2.

            Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów imisyjnych w zakresie emisji hałasu. Nie przewiduje się stosowania hałasotwórczych urządzeń i instalacji.

            Podczas prac adaptacyjnych będą powstawać odpady z prac rozbiórkowych oraz odpady opakowaniowe materiałów użytych do prac budowlanych. Odpady gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych pojemnikach oraz przekazywane wyspecjalizowanym w odbiorze odpadów firmom. W czasie eksploatacji będzie miało miejsce zwiększenie wytwarzania (ilość) odpadów komunalnych, przede wszystkim z obiektów służących obsłudze gości hotelowych i klientów restauracji. Wytworzone odpady komunalne będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych pojemnikach, a następnie przekazywane wyspecjalizowanej firmie.

            Teren Muzeum, a zatem i hotelu, jest ogrodzony, goście hotelowi nie będą w bezpośredni sposób przechodzić na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego.

            Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie terenu  Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz przy granicach obszarów Natura 2000:

  1. Ostoja Wielkopolska
  2. Ostoja Rogalińska.

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach