Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.08.12-Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wyd dec. Środ. dla przed. poleg.na na budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 93

 Komorniki, dnia: 11. 08. 2009r.

 

IK. 7624 –29 /09

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), że na wniosek Pana Pawła Katarzyńskiego, ul. Letnia 39, 62-064 Plewiska

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Północnej w Plewiskach na działkach o nr ewid 670, 933/1, 933/2, 933/3, 930, 944, 933/5, 934/3, 941/4, 934/40, 918/1, 918/2, 931/32, 945/4, 945/13, 934/15 obręb Plewiska.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Paweł Katarzyński, ul. Letania 39, 62-064 Plewiska
  3. Zbigniew Bagieński,
  4. podano dopublicznej wiadomości

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach