Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.07.20.- Komunikat o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku w spr. wydania dec. środ.dla przed. poleg. na przebud. fragm. linii napow. 110 kV relacji Plewiska- Buk kolidującej

Komorniki 17.07.2009

 

IK.7624 –21/09

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.),, Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska- Buk kolidującej z budową Zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działkach o nr ewid 236, 228, 227, 214, 213, 202, 203, 198/2, 187/3, 182/3, 169/3, 164/3, 53/4, 148/5, 104, 282/5, 105/6, 96/3, 85/3, 76, 67, 60, 44/1, 35, 283/7, 36, 27, 201/4 obręb Głuchowo

 

  1. Z wnioskiem wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego5a, 60-763 Poznań

 

.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach