Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2008.11.04 - DECYZJA NR 21/08 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, żywic

                                                                                              Komorniki, dnia: 22.10.2008r.

IK. 7624-56/07

 

DECYZJA NR 21/08

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

      Na podstawie art. 46a ust. 5 ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i art. 106 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Novol Sp. z o.o. ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki.

 

OKREŚLAM

 

na rzecz Novol Sp. z o.o. ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki.

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, żywic akrylowych, estrów (octan etylu, octan butylu, octan metoksypropylu), węglowodorów (toluen, ksylem, frakcja heksanowa), poliizocyjaninów, styrenu. Na terenie działek o nr ewid. 993/7, 477/5, 477/9 w Komornikach.

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

     a)     budowa magazynów środków chemicznych

       b)     obręb geodez. Komorniki, działki nr ewid. gruntu : 993/7, 477/5, 477/9.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

a) odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników, a następnie przekazane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług. Teren przeznaczony na gromadzenie odpadów musi zostać zabezpieczony szczelną powierzchnią i zadaszony, by uniknąć rozprzestrzeniania się drobnych frakcji odpadów oraz wycieku odcieków, które mogłyby zanieczyszczać środowisko;

b)            zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

c)            planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska,

d)         na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Komorniki, a w przypadku usytuowania drzewa lub krzewu w pasie drogowym od zarządcy drogi,

e)         w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki. Na terenie działki o nr ewid. 477/5 w Komornikach znajdują się stanowiska archeologiczne;

f)    uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlanych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty,

g) zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu - należy zgłosić niniejszy obiekt co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem ich eksploatacji,

h) na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów inwestor winien zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. ((Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wystąpić do Starosty Poznańskiego o uregulowanie gospodarki odpadami, a w przypadku konieczności uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzja zostanie wydana po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

i) inwestor powinien zawrzeć stosowną umowę z administratorem sieci kanalizacyjnych, do których będą odprowadzane ścieki.

 

3.                        Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a)                  zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

 

4.                        Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

 

5.                        Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6.                        wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie.

 

7.                        Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- nie dotyczy

 

8.                        Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

-              monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

-              przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, żywic akrylowych, estrów (octan etylu, octan butylu, octan metoksypropylu), węglowodorów (toluen, ksylen, frakcja heksanowa), poliizocyjaninów, styrenu w Komornikach wystąpił Novol Sp. z o.o. ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 35 i 52a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-749/07 z dnia 08.10.2007r. odstąpił od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV.7638-186/07 z dnia 13.11.2007r. - wyraził opinię, że dla tej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-56/07 z dnia 21.11.2007 r. postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie oraz raport zostały uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn. WŚ.XIV.7639-65/08 z dnia 16.10.2008 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowienie sygn. NS2-72-2004(2)/08 z dnia 31.07.2008 r.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 i ust. 2 pkt 4a, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na stronie internetowej tut. urzędu. Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem społeczeństwa

            Ze względu na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działek, przez które przebiegać będzie inwestycja. Z tego samego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przebiega przez tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą o szczególnym nasyceniu zielenią, częściowo pod drogę zbiorczą z obustronnymi pasami zieleni oraz częściowo pod drogę lokalną.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Załączniki:

-                     charakterystyka przedsięwzięcia.

-                     mapa (otrzymuje inwestor)

 

 

 

Otrzymują;

1.                  Kaczmarek Michał, ul. Pocztowa 18, 62-052 Komorniki

2.                  Sztandera Ewa, ul. Pocztowa 18, 62-052 Komorniki

3.                  Kaczmarek Maciej, ul. Słoneczna 4, 62 -052 Komorniki

4.                  Szymańska Mirosława i Szymański Leon, Ul. Stęszewska 54, 60-111 Poznań

5.                  Generalna Dyrekcja Dróg, Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a,

60-763 Poznań

6.                  NOVOL Sp. z o. o., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki

7.                  a/a

8.                  do wiadomości publicznaj

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach