Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2008.11.04 - DECYZJA NR 18/08 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:budowie jezdni, o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowe

                                                                                                          Komorniki, dnia 02.10.2008r.

 

IK. 7624-3/08

DECYZJA NR 18/08

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Na podstawie art. 46a ust. 5 ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm), oraz art. 104 i art. 106 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Komorniki reprezentowanej przez uprawnionego pełnomocnika Pana Adama Zwierskiego

 

OKREŚLAM

na rzecz Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie jezdni, o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej „polbruk” w ul. Stawnej, miejsc postojowych do parkowania wzdłużnego w ul. Ogrodowej, chodników z „polbruku” wzdłuż jezdni w/w ulic i przylegającego do nich, chodnika spacerowego wokół stawu, regulacji wysokościowej wszystkich urządzeń obcych znajdujących się w liniach rozgraniczających nr ewidencyjny działek 1252, 1253, 1440, 1560, 1234, 1209/2.

 

1)          Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

     a)       budowa drogi

     b)       obręb geodez. Plewiska nr ewidencyjne działek: 1252, 1253, 1440, 1560, 1234, 1209/2.

 

2)          Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

a)            odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinny być zbierane do kontenerów a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników, a następnie przekazane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług,

b)            zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

c)            zabrania się niszczenia rowów przydrożnych, skarp i nasypów - art.39 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 2000r., poz.838 z późn. zm.);

d)            planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska,

e)         na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Komorniki, a w przypadku usytuowania drzewa lub krzewu w pasie drogowym od zarządcy drogi,

f)         w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki,

g)   uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlanych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty,

 

3)          Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a)         zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

b)                  po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren;

 

4)          Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

 

5)          Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego

 

6)          Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie

 

7)          Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną usunięcie zanieczyszczeń sorbentami lub jeśli to niemożliwe zebranie zanieczyszczenia z pewną ilością gruntu i przekazanie do utylizacji zakładom mającym stosowne zezwolenia.

- prace budowlane powodujące emisję hałasu na obszarze zabudowanym, inwestor winien prowadzić w porze dziennej;

 

8)          Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

- monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

- przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowości Plewiska nr ewidencyjne działek: 1252, 1253, 1440, 1560, 1234, 1209/2 wystąpiła Gmina Komorniki reprezentowana przez: Adam Zwierski, ul. Berestecka 4 , 60-288 Poznań. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem sygn. NS2-72-159/08 z dnia 09.06.2008r. oraz Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV.7638-39/08 z dnia 02.07.2008r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Takie stanowisko podtrzymał Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-3/08 z dnia 12.08.2008 r odstępując od obowiązku sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn. WS.XIV.7639- 72/08 z dnia 24.09.2008 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowienie sygn. NS2-72- 159(2)/08 z dnia 03.09.2008 r. Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 i ust. 2 pkt 4a, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej tut. urzędu. Strony postępowania informowano pisemnie o wszystkich etapach sprawy. Uwag do sprawy nie wniesiono.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, ograniczenie uciążliwości związanych z przeprowadzeniem inwestycji. Z tego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

                Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone pod drogi. Ponadto budowa drogi wpłynie na polepszenie bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowej drodze oraz poprawę stanu drogi, a zatem wzrost komfortu dla jej użytkowników.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem wójta Gminy Komorniki 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

-                      charakterystyka przedsięwzięcia.

-                      mapa (otrzymuje inwestor)

 

Otrzymują:

1.                                          a/a

2.                                          przekazano do publicznej wiadomości

3.                                          Adam Zwierski, ul. Berestecka 4 , 60-288 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach