Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – admini

 Komorniki, dnia: 19. 08. 2008r.

 

IK. 7624 – 22/08

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  DHL EXPRESS Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa reprezentowany przez Tomasza Packa, Coplan Polska Sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, 61-663 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, budynkiem wartowniczym, kontenerowym budynkiem zaplecza socjalnego, parkingami oraz nową drogą dojazdową na działkach o nr ewid. 412/18, 413/2, 414/4, 415/1, 415/2 w Głuchowie.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej tutejszego urzędu  pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu, tel 8 100 635.

 

Otrzymują:

  1. a/a

2.       Łuczak Kazimierz,

3.       Łukaszyk Radosław,

4.       Elżbieta i Kazimierz Podżerek,

5.       Katarzyna i Marek Splisgardt,

6.       Elżbieta i Stanisław Frankiewicz

7.       Maria i Łukasz Horowscy

8.       Barbara Kolasa,

9.       Bożena Walkowiak,

10.   Krzysztof Walkowiak,

11.   Mandersloot – Polska Sp. z o.o., ul. Kostrzewskiego 14, 62-022 Rogalinek;

12.   Tomasz Pacek, Coplan Polska Sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, 61-663 Poznań.

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Studziński

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach