Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiekt

 Komorniki, dnia: 19.08.2008r.

 

IK. 7624 – 24/08

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Park Logistyczny Komorniki Sp. z o. o. ul. Kościelna 45, 62-052 Komorniki reprezentowany przez uprawnionego pełnomocnika Pana Stefana Bajera, ASSMANN Polska, ul. Poznańska 49, 60-852 Poznań,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów Parku Logistycznego Komorniki, o powierzchni zabudowy około 145 896 m2 na działce o nr ewid. 1059/10 w Komornikach.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8 100-635.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. A/a
  2. Stefan Bajer, ASSMANN Polska, ul. Poznańska 49, 60-852 Poznań,
  3. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Komornikach, ul. Kościelna 45, 62-052 Komorniki,
  4. Grażyna i Marek Błaszak,
  5. Liliana Błaszak,
  6. Roman Błaszak

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Studziński

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach