Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

DECYZJA NR 03/08 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA z dnia: 18.02.2008r. IK.7624-29/07

                                                                                              Komorniki, z dnia: 18.02.2008r.

IK.7624-29/07

 

DECYZJA NR 03/08

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 i art. 56 ust. 2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Leszek Liszyński – LEE MOTORS, UL. Poznańska 156, 62-052 Komorniki.

 

OKREŚLAM

 

na rzecz zakładu Leszek Liszyński – LEE MOTORS, ul. Poznańska 156, 62-052 Komorniki.

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie salonu sprzedaży samochodów i serwisu napraw samochodów na działce nr ewid. 987/5 obręb Komorniki.

 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

- rozbudowa salonu sprzedaży samochodów i serwisu napraw samochodów,

 

- obręb geodez. Komorniki - działka nr ewid. gruntu: 987/5

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług. Teren przeznaczony na gromadzenie odpadów musi zostać zabezpieczony szczelną powierzchnią i zadaszony, by uniknąć rozprzestrzeniania się drobnych frakcji odpadów oraz wycieku odcieków, które mogłyby zanieczyszczać środowisko,

- zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

- planowana inwestycja nie może przekroczyć norm dotyczących emisji hałasu na terenach podlegających zabudowie produkcyjno, usługowej i mieszkaniowej,

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

- w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki,

- uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych,

- na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów inwestor winien zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) wystąpić do Starosty Poznańskiego o uregulowanie gospodarki odpadami , a w przypadku konieczności uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzja zostanie wydana po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

- inwestor powinien zawrzeć stosowną umowę z administratorem sieci kanalizacyjnych, do których będą odprowadzane ścieki.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie wymagane w sprawie

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

a)                 w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów;

b)                 inwestor powinien zapewnić zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu w miejscach magazynowania odpadów.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na rozbudowie salonu sprzedaży samochodów i serwisu napraw samochodów w Komornikach, obejmującego działkę nr ewid. gruntu: 987/5 wystąpiła firma

Leszek Liszyński – LEE MOTORS, ul. Poznańska 156, 62-052 Komorniki.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-610/07 z dnia 11.09.2007r. wyraził opinię że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV-7638-137/07 z dnia 07.09.2007r. - wyraził opinię, że dla tej inwestycji powinno się nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-29/07 z dnia 10.10.2007 r. odstąpił od sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska otrzymany raport i niniejsza decyzja zostały uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowieniem nr NS2-72-610(2)07  z dnia 27.11.2007r., a z Starostą Poznańskim postanowieniem nr WS.XIV.7639-151/07 z dnia 17.01.2008r.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału stron w przedmiotowym postępowaniu oraz zapewnienia dostępu do informacji.

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia. Strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków do prowadzonej sprawy.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/244/98 z dnia 30 marca 1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.132), i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części gminy Komorniki, na terenach działalności gospodarczej - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/287/2006 z dnia 27 marca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 100 z 2006r., poz.2490).

            Realizacja przedmiotowej inwestycji nie stworzy zagrożenia dla zdrowia ludzi działki ponieważ inwestycja znajduje się na terenie przeznaczonym przez działalność gospodarczą stąd nie powinien powstać problem hałasu, który generowany przez urządzenia mające stanowić wyposażenie warsztatu nie przekroczy dopuszczalnej w ciągu dnia i nocy granicy hałasu wynoszącej na terenach zabudowy jednorodzinnej z usługami 55dB. Tym bardziej że zabudowa w/w typu jest znacznie oddalona od miejsca planowanej inwestycji. Emisja do powietrza zapewne ulegnie zwiększeniu ale nie w tak dużym zakresie by mogło mieć to znaczący wpływ na okoliczne środowisko i jego mieszkańców tym bardziej, że inwestycja jest zlokalizowana w sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 5. Emisja do powietrza w postaci spalin samochodów przemieszczających się drogą krajową znacznie wpływa na środowisko stąd emisja w/w zakładu nawet po rozbudowie jest w porównaniu stosunkowo niewielka. Odpady będą wywożone przez uprawnione do tego zakłady ścieki komunalne i technologiczne przez kanalizację sanitarną trafią do oczyszczalni ścieków. Natomiast deszczówka po podczyszczeniu w separatorach zostanie odprowadzona do szczelnego zbiornika retencyjnego. Nie pogorszą się zatem warunki życia ludzi w porównaniu z dotychczasowymi.

 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

 

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

-          charakterystyka przedsięwzięcia.

-          mapy (otrzymuje inwestor)

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. a/a
  2. Rafał Liszyński i Leszek Liszyński – LEE MOTORS, ul. Poznańska 156, 62-052 Komorniki.
  3. Pruszyński Tomasz i Ewa,
  4. Liszyńska Barbara,
  5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Studziński

(061) 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach