Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2007.01.17- Komunikat o wpł. wni. o wyd. dec. o . środ. uwar.zgody na real. przed. poleg. na bud. jezdni, o naw. asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i naw. z prefabrykowanej kostki brukowej w u

Komorniki 17.01.2008

 

IK.7624 –03/08

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 19 ust. 1 i 2  pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jezdni, o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej „polbruk” w ul. Stawnej, miejsc postojowych do parkowania wzdłużnego w ul. Ogrodowej, chodników z „polbruku” wzdłuż jezdni w/w ulic i przylegającego do nich, chodnika spacerowego wokół stawu, regulacji wysokościowej wszystkich urządzeń obcych znajdujących się w liniach rozgraniczających nr ewidencyjny działek 1252, 1253, 1440, 1560, 1234, 1209/2

Z wnioskiem wystąpił Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62 -052 Komorniki przez uprawnionego pełnomocnika Pana Adama Zwierskirego.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

  

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach