Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Obwieszczenie 17.01.2008w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie jezdni, o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i nawierzchni z prefabrykowanej kostki bruk

 Komorniki, dnia: 17. 01. 2008r.

 

IK. 7624 – 03/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62 -052 Komorniki złożonego przez uprawnionego pełnomocnika Pana Adama Zwierskirego,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jezdni, o nawierzchni asfaltobetonowej w ul. Ogrodowej i nawierzchni z prefabrykowanej kostki brukowej „polbruk” w ul. Stawnej, miejsc postojowych do parkowania wzdłużnego w ul. Ogrodowej, chodników z „polbruku” wzdłuż jezdni w/w ulic i przylegającego do nich, chodnika spacerowego wokół stawu, regulacji wysokościowej wszystkich urządzeń obcych znajdujących się w liniach rozgraniczających nr ewidencyjny działek 1252, 1253, 1440, 1560, 1234, 1209/2

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. przekazano do publicznej wiadomości

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach