Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

03.12.2007r.- Decyzja środowiskowa nr 38/07 do spr IK.7624-22/06 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nadawcz

                                                                                                          Komorniki, dnia: 03.12.2007r.

IK.7624-22/06

 

 

 

D E C Y Z J A NR 38 /07

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PTK CENTERTEL Sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa.

 

 

Nie wyrażam zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

budowie nadawczo - odbiorczej stacji bazowej  GSM 900/1800/UMTS obejmującego działkę nr ewid. gruntu: 689/1 i odstępuję od określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie nadawczo - odbiorczej stacji bazowej  GSM 900/1800/UMTS obejmującej działkę nr ewid. gruntu: 689/1 wystąpił PTK CENTERTEL Sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa. Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia sporządzony przez mgr inż. Krzysztofa Nowaka.

            Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione z Wojewodą Wielkopolskim SR.I-6.66190-351/06 z dnia 22.01.2007 r. oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu DN-HR-051/PP/1/194/06 z dnia 31.08.2006 r.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 pkt 1, 4, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy

            Analizując projektowane przedsięwzięcie stwierdzono, że jest ono nie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr ewidencyjny 689/1 w Wirach przeznaczona jest według m.p.z.p. dla usług nieuciążliwych, dla których obowiązuje §22 Uchwały Nr XIX/126/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29.03.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych. Wymieniony powyżej przepis w punkcie 3 zakazuje lokalizacji inwestycji szkodliwych i uciążliwych dla środowiska i ludzi.

            Istotne znaczenie przy wydawaniu niniejszej decyzji miały też protesty składane do prowadzonej sprawy przez okolicznych mieszkańców obawiających się oddziaływania promieniowania niejonizującego, które powstawałoby podczas eksploatowania planowanej inwestycji. Wieża wpłynęłaby również niekorzystnie na estetykę okolicy gdzie na dzień dzisiejszy nie ma tak wysokich obiektów i po za terenami usługowymi blisko znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, szkoła, przedszkole otoczone terenami zielonymi, urokliwa dolina rzeczki Wirynki i niewielki stawek.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

1)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2)      Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

Jan Broda

 

Otrzymują:

1.      strony postępowania według załączonego rozdzielnika

2.      a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi;

Karolina Wiścicka

061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach