Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

Obwieszczenie z dnia 21.11.2007- w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, ży

Komorniki 21.11.2007r.

 

IK.7624 – 56/07

 

 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy Komorniki zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006 Nr .129. poz 902z póź zmian) zawiadamia, że toczy się postępowanie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, żywic akrylowych, estrów ( octan etylu, octan butylu , octan metoksypropylu), węglowodorów ( toluen, ksylem, frakcja heksanowi), poliizocjanów, styrenu. Na terenie działek o nr ewid. 993/7, 477/5, 477/9 w Komornikach.

 

Na podstawie art 19 ust. 1 i 2  pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006 Nr .129. poz 902z póź zmian), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynów środków chemicznych - surowców przeznaczonych do produkcji tj.: żywic poliestrowych, żywic akrylowych, estrów ( octan etylu, octan butylu , octan metoksypropylu), węglowodorów ( toluen, ksylem, frakcja heksanowi), poliizocjanów, styrenu. Na terenie działek o nr ewid. 993/7, 477/5, 477/9 w Komornikach.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

Z up . Wójta 

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnek Rolnictwa Iochrony Środowiska 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8100635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach