Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2007.05.11 - DECYZJA NR18 /07 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:na rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 obejmującego działkę nr ewid. gruntu : 8

                                                                                              Komorniki, dnia: 09.05.2007r.

IK. 7624-38/2006

 

DECYZJA NR 18/07

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

      Na podstawie art. 46a ust. 5 ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i art. 106 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Norberta Biniek zam. ul. Południowa 2 62-064 Plewiska.

 

OKREŚLAM

na rzecz Pana Norberta Biniek zam. ul. Południowa 2 62-064 Plewiska

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 obejmującego działkę nr ewid. gruntu : 836/10.

 

1)      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

     a)     rozbudowa warsztatu wulkanizacyjnego,

       b)     obręb geodez. Plewiska obejmujący działki nr ewid. gruntu : 836/10,

 

2)      warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

a) odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinny być zbierane do kontenerów a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług,

b) zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

c) zabrania się niszczenia rowów przydrożnych, skarp i nasypów - art.39 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 2000r., poz.838 z późn.zm.);

d) ścieki (wody opadowe) w fazie budowy mogą być wprowadzane do rowów przydrożnych, ale tylko wówczas, gdy nie wywołują zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód.

e) planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska.

f) na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Komorniki, a w przypadku usytuowania drzewa lub krzewu w pasie drogowym od zarządcy drogi.

g) w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki

h) uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty.

 

3)      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

e)  po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować;

 

4)      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

 

5)      wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego

 

6)      wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie

 

7)      nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną należy usunąć ją sorbentami, które winna zutylizować firma mająca stosowne zezwolenia,

- zawarcie przez inwestora umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym zakładem, który będzie świadczył usługę odbioru odpadów komunalnych z zakładu w trakcie jego funkcjonowania,

- inwestor winien zapewnić zabezpieczenie podłoża przed wnikaniem zanieczyszczeń do gruntu w miejscu magazynowania odpadów,

- na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów inwestor winien wystąpić do Starosty Poznańskiego o uregulowanie gospodarki odpadami, w przypadku konieczności uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zostanie ona wydana po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

- inwestor winien prowadzić działalności w sposób, który nie spowoduje uciążliwości akustycznych na sąsiadujących terenach zabudowy mieszkaniowej i nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na tych terenach 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej.

 

8)      Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

-     monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

-     przedstawienia analizy porealizacyjnej.

 

UZASADNIENIE

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 wystąpił pan Norberta Biniek zam. ul. Południowa 2 62-064 Plewiska.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem sygn. NS-2-051/8/1-405/06 z dnia 14.11.2006r. oraz. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV-7633-1-146/06 z dnia 16.11.2006r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Takie stanowisko podtrzymał Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624/38/06 z dnia 28.11.2006 r. odstępując od obowiązku sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn. WŚ. XIV.7639-36/07 z dnia 04.04.2007 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowienie sygn. NS2-72-248/07 z dnia 19.04.2007 r. ( wpłynęło do tut. urzędu 30.04.2007).

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 i ust. 2 pkt 4a, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na stronie internetowej tut. urzędu. Zawiadomiono też bezpośrednio zainteresowane strony sąsiadujące z terenem inwestycji. W związku z prowadzonym postępowaniem swoje uwagi zgłosili Państwo Teofila i Czesław Pankiewicz nie zgadzając się na rozbudowę zakładu skarżąc się na hałas i smród od istniejącego już zakładu. Po wydaniu przez Wójta postanowienia odstępującego od wykonania raportu oceniającego działanie planowanej inwestycji na środowisko Państwo Teofila i Czesław Pankiewicz złożyli zażalenie. Zażalenie skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatrzyło złożone zażalenie podtrzymując postanowienie Wójta Gminy Komorniki.

            Inwestycja nie będzie źródłem emisji, które mogłyby stwarzać problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działki, gdzie będzie realizowana.

Z tego samego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

            Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych uchwalonym uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/1250/98 z dnia 27.04.1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998r., poz.95). Przeznaczenie  działki nr ewidencyjny 836/10 przewiduje wykorzystanie jej pod zabudowę mieszkaniową z usługami oraz częściowo pod drogę. Planowana inwestycja ma być rozbudową istniejącego już zakładu i polegać na powiększeniu warsztatu i dołożeniu jednego stanowiska obsługi pojazdów wyposażonego w urządzenie do wyważania kół samochodowych i ich demontażu. Zakład zajmować się będzie również naprawą opon metodą uszczelniania ich za pomocą specjalnych gumowych kołków bez obróbki termicznej w/w materiału. Nie nastąpi też przekroczenie norm hałasu przewidywanych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę z usługami wynoszące 55 dB ( przewidywany hałas na granicy działki inwestora i działek sąsiadujących według przekazanych informacji nie przekroczy 40dB).

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 Wójt Gminy

Jan Broda

 

Załączniki:

-          charakterystyka przedsięwzięcia.

-          mapa (otrzymuje inwestor)

 

 

Otrzymują;

  1. Izabela i Norbert Biniek, ul. Południowa 2, 62-064 Plewiska
  2. Czesław Pankiewicz, ul. Grunwaldzka 478, 62-064 Plewiska
  3. Włodzimierz i Ewa Kubala, ul. Południowa 4, 62-064 Plewiska
  4. przekazano do wiadomości publicznej
  5. Pan Maciej Siuda, Siuda Filipowski i Partnerzy, ul. Konopnickiej 6 / 3 60-771 Poznań

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

 

                                                                                                          Komorniki, 09.05.2007r.

 

 

 

 

IK. 7624-38/2006

 

 

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

polegającego na rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 obejmującego działkę nr ewid. gruntu : 836/10

 

 

Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez rozbudowę warsztatu do 160 m2 i zorganizowanie drugiego stanowiska do obsługi pojazdów. Oba stanowiska będą wyposażone w urządzenia służące do wyważania kół samochodowych i urządzenia do demontowania kół. Warsztat będzie też naprawiał uszkodzone ogumienie kół samochodowych przez uszczelnianie ich specjalnymi kołkami bez stosowania wulkanizacji o charakterze termicznym. Ponadto w niniejszym punkcie obsługi pojazdów Badzie też prowadzona sprzedaż nowych opon i ich wymiana. Zużyte opony utylizowane są przez Firmę MARKGUM specjalizującą się w utylizacji opon.

 

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy

Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach