Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.11.22 - DECYZJA NR 46/06 O ŚROD. UWAR. ZGODY NA REL. PRZED. inwes. poleg. na:bud.sieci wodociągowej w Komornikach, na terenie obejmującym działki nr ewid. gruntu : 746/8,750/3,754/2

                                                                                              Komorniki, dnia: 22.12.2006r.

IK. 7624-25/2006

 

DECYZJA NR 46/06

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

      Na podstawie art. 46a ust. 5 ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i art. 106 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych, ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

 

OKREŚLAM

na rzecz Zakład Usług Komunalnych, ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w Komornikach, na terenie obejmującym działki nr ewid. gruntu : 746/8,750/3,754/2

 

1)      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

     a)     budowa wodociągu

       b)     obręb geodez. Komorniki, działki nr ewid. gruntu : 746/8,750/3,754/2

warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

a) odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p. zm.).

b) odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinny być zbierane do kontenerów a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.

c) zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

d) zabrania się niszczenia rowów przydrożnych, skarp i nasypów - art.39 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 2000r., poz.838 z późn. zm.);

e) ścieki (wody opadowe) w fazie budowy mogą być wprowadzane do rowów przydrożnych, ale tylko wówczas, gdy nie wywołują zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód.

f) planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska.

g) na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Komorniki, a w przypadku usytuowania drzewa bądź krzewu w pasie drogowym od zarządcy drogi.

 h) w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki

i) uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty.

 

2)      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

b) przy układaniu sieci wodociągowej należy zachować odpowiednie odległości od przewodów kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

c) w przypadku zbliżania się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na ponad normatywne odległości, wodociąg należy chronić rurami ochronnymi,

d) wszystkie rurociągi należy prowadzić na rzędnych podanych na profilach.

e)  po zakończeniu robót budowlanych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

3)      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

 

4)      wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego.

 

5)      wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie.

 

 

6)      nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostaną wykonane badania fizykochemiczne jakości zanieczyszczonych wód odprowadzanych powierzchniowo do rowu przydrożnego, niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby ochrony środowiska, policję a w razie konieczności jednostkę ratownictwa chemicznego w celu eliminacji zagrożenia, bądź też skutków zaistniałego zdarzenia.

 

7)      Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

-     monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

-     przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

 

 

UZASADNIENIE

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej w Komornkach wystąpił Zakład Usług Komunalnych, ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem sygn. NS-2-051/8/1-291/06 z dnia 11.09.2006r. oraz. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV-7633-1-110/06 z dnia 01.09.2006r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Takie stanowisko podtrzymał Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-25/06 z dnia 02.10.2006 r. odstępując od obowiązku sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn WŚ. XIV.7633-2-92/06 z dnia 7.12.2006r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowienie sygn. NS-2-051/6/1-766/06 z dnia 08.12.2006r.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 i ust. 2 pkt 4a, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i na stronie internetowej tut. urzędu. Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem społeczeństwa

            Ze względu na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działek, przez które przebiegać będzie inwestycja. Z tego samego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

Lokalizacji niniejszego przedsięwzięcia nie może być uzgodniona z planem zagospodarowania przestrzennego gdyż działki nr ewid. gruntu : 746/8,750/3,754/2 w Komornikach, gdyż plan zagospodarowania przestrzennego nie został dla w/w terenów ustalony.

 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości: 5,00 zł. oraz 0,5 zł za każdy załącznik

 

Załączniki:

-         charakterystyka przedsięwzięcia.

-         mapa (otrzymuje inwestor)

 

 

 

Otrzymują;

1.      Zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o. o. , ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

2.      Barbara i Marian Zgoła, ul. Pocztowa 28. 62-052 Komorniki

3.      Grzegorz Pindur, ul. Bunsza 10m, 61-683 Poznań

4.      Świergiel – Pindur Magdalena, os. Bolesława Chrobrego 17m 86, 61-683 Poznań

5.      a/a

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy

Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach