Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.10.20-Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wyd dec. o Środ. uwarunkowaniach zgody na realiz. przed. poleg. na rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 obejmująceg

 Komorniki, dnia: 20 10. 2006r.

 

IK. 7624 – 38/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Norberta Biniek zam. ul. Południowa 2 62-064 Plewiska

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu wulkanizacyjnego w Plewiskach ul. Południowa 2 obejmującego działkę nr ewid. gruntu : 836/10

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Izabela i Norbert Biniek, ul. Południowa 2, 62-064 Plewiska
  2. Czesław Pankiewicz,ul. Grunwaldzka 478, 62-064 Plewiska
  3. Włodzimierz i Ewa Kubala, ul. Południowa 4, 62-064 Plewiska
  4. a/a

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi;

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach