Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.09.28 - DECYZJA NR 27/06 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA RELIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA inwestycyjnego polegającego na:budowie ul. Zdrojowej i odcinka ul. Polnej na terenie położony

 

                                                                                              Komorniki, dnia: 25.08.2006r.

IK. 7624-03/2006

 

 

DECYZJANR 27/06

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

      Na podstawie art. 46a ust. 5 ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i art. 106 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy Biuro Projektów Inwestycyjnych Budownictwa, Janusz Garsztka,ul. Sikorskiego 21/20, 62-031 Luboń działającej z upoważnienia Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1

 

OKREŚLAM

na rzecz Biura Projektów Inwestycyjnych Budownictwa, Janusz Garsztka, ul. Sikorskiego 21/20, 62-031 Luboń, działającej z upoważnienia Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki 62-052 Komorniki ul. Stawna 1

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie ul. Zdrojowej i odcinka ul. Polnej na terenie położonym we wsi Łęczyca obejmującym działki nr ewid. gruntu : 1, 41, 125/6.

 

1)      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

     a)     budowa drogi

     b)     obręb geodez. Łęczyca obejmujący działki nr ewid. gruntu : 1, 41, 125/6.

 

2)      warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

a)      odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.zm.).

b)      odpady budowlane powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinny być zbierane do kontenerów a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.

c)      zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

d)      zabrania się niszczenia rowów przydrożnych, skarp i nasypów - art.39 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 2000r., poz.838 z późn.zm.);

e)      ścieki (wody opadowe) w fazie budowy mogą być wprowadzane do rowów przydrożnych, ale tylko wówczas, gdy nie wywołują zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, które uniemożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełniały wymagania jakości wód.

f)       planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska.

g)   na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać zgodę Wójta Gminy Komorniki, a w przypadku usytuowania drzewa lub krzewu w pasie drogowym od zarządcy drogi.

h)   w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki

i)    uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlanych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych na określonych odcinkach realizowanych robót, zapewniając dojścia i dojazdy do posesji, na których prowadzone będą roboty.

 

3)      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

a)   zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.

 

b)      po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować teren;

 

4)      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy

 

5)      wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego

 

6)      wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie wymagane w sprawie

 

7)      nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostaną wykonane badania fizykochemiczne jakości zanieczyszczonych wód odprowadzanych powierzchniowo do rowu przydrożnego, niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby ochrony środowiska, policję a w razie konieczności jednostkę ratownictwa chemicznego w celu eliminacji zagrożenia, bądź też skutków zaistniałego zdarzenia.

 

 

8)      Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

-     monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

-     przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

 

 

UZASADNIENIE

               Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie ul. Zdrojowej i odcinka ul. Polnej na terenie położonym we wsi Łęczyca obejmującym działki nr ewid. gruntu : 1, 41, 125/6 wystąpiła firma Biura Projektów Inwestycyjnych Budownictwa, Janusz Garsztka, ul. Sikorskiego 21/20, 62-031 Luboń, działająca z upoważnienia Gminy Komorniki reprezentowanej przez Wójta Gminy Komorniki  62-052 Komorniki ul. Stawna 1. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem sygn. NS-2-051/8/1-94/06 z dnia 16.05.2006r. oraz. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7633-1-36/06 z dnia 16.05.2006r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Takie stanowisko podtrzymał Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624/03/06 z dnia 23.06.2006 r odstępując od obowiązku sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn.WŚXIV-7633-2-29/06 z dnia 17.08.2006r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu postanowienie sygn.NS-2-051/6/1-552/06 z dnia 25.07.06r.

Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 i ust. 2 pkt 4a, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie internetowej tut. urzędu. Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem społeczeństwa

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej stacji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działek, przez które przebiegać będzie inwestycja. Z tego samego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

            Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry uchwalonym uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/249/98 z dnia 27 kwietnia 1998r (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 13 z 1998r., poz.133).

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości: 5,00 zł. oraz 0,5 zł za każdy załącznik

 

Załączniki:

-         charakterystyka przedsięwzięcia.

-         mapa (otrzymuje inwestor)

 

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

 

 

 

 

Otrzymują;

  1. Biura Projektów Inwestycyjnych Budownictwa, Janusz Garsztka, ul. Sikorskiego 21/20, 62-031 Luboń
  2. a/a
  3. przekazana do wiadomości publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach