Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.09.01- Komunikat o wpłynięciu wni. o wyd. dec. o . środ. uwar.zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nadawczo - odbiorczej stacji bazowej telefoni cyfrowej sieci ERA

Komorniki 31 . 08. 2006r.

 

IK.7624 – 31/06

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 19 ust. 1 i 2  pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym miejscu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nadawczo - odbiorczej stacji bazowej telefoni cyfrowej sieci ERA nr 40151typu GSM/DCS/UMTS(900/1800/2000MHz) z antenami radioliniowymi pracującymi na częstotliwościach 18,23,26,28, i 38 MHz, położonej w Komornikach przy Platynowej 23 na działce nr 416/7, obręb Komorniki. Z wnioskiem wystąpiła firma Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa przez pełnomocnika Kazimierza Kamińskiego Alcatel Polska S.A. ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań.

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach