Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.08.10 - DECYZJA NR 24/06 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie 4 podziemnych zbiornik

                                                                                              Komorniki, dnia: 08. 08. 2006r.

IK.7624-13/06

 

 

DECYZJA NR 24/06

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4 i art. 56 ust.2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GOLDBECK Sp. z o. o. , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 161a.

 

OKREŚLAM

na rzecz GOLDBECK Sp. z o. o. , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 161a

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie 4 podziemnych zbiorników o pojemności 6700 dm3 gromadzących gaz wraz z instalacją gazową w Komornikach, obejmującego działkę nr ewid. gruntu :110/3, 7494.

 

 

1.      rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

budowa zbiorników do magazynowania instalacji do przeprowadzenia gazu propan – butan do budynku

obręb geodez. Komorniki - działki nr ewid. gruntu: 110/3, 7494.

 

2.      warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.zm.).

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów a odpady komunalne do pojemników i wywożone na składowisko odpadów komunalnych, natomiast odpady stałe inne do szczelnych pojemników a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.

- zachować szczególną ostrożność przed ewentualnym skażeniem gleby jak i wód gruntowych (awarie);

- planowana inwestycja nie może pogorszyć obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska.

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

- w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 61-834 Poznań ul. Gołębia 2, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Komorniki,

- Zgodnie z art. 125 Prawa ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (zbiorników) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu - należy zgłosić niniejszy obiekt co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem ich eksploatacji

- uciążliwości związane z prowadzeniem robót budowlano - montażowych należy zminimalizować poprzez skracanie czasu wykonania poszczególnych cykli prac montażowych do niezbędnych wymagań wynikających z konieczności technologicznych.

 

3.      wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

- zastosowane zbiorniki winny zostać wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przedostawanie się gazu do powietrza, celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko oraz w sposób maksymalnie zwiększający bezpieczeństwo ich użytkowania w związku z istniejącym niebezpieczeństwem eksplozji,

- zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4.      wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

 

- nie dotyczy

 

5.      wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

- nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko– przedsięwzięcie położone z dala od pasa przygranicznego

 

6.      wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

- nie wymagane w sprawie

 

7.      nakładam na inwestora następujące obowiązki:

 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostaną wykonane badania fizykochemiczne jakości zanieczyszczonych wód odprowadzanych powierzchniowo do rowu przydrożnego, niezwłocznie powiadomi odpowiednie służby ochrony środowiska, policję a w razie konieczności jednostkę ratownictwa chemicznego w celu eliminacji zagrożenia, bądź też skutków zaistniałego zdarzenia.

 

8.      Z uwagi na charakter inwestycji, jej oddziaływania na środowisko, a także lokalizację przedsięwzięcia odstąpiono od możliwości nałożenia obowiązków dotyczących:

 

- monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej,

- przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

 

UZASADNIENIE

 

            Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie podziemnych zbiorników gromadzących gaz wraz z instalacją gazową wystąpiła firma GOLDBECK Sp. z o. o. , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 161a. Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) wystąpiono do Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr              NS-2-050/8/1-147/06 z dnia 12.06.2006 r. oraz. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIV-7633-1-55/06 z dnia 09.06.2006 r. wyrazili opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Takie stanowisko podtrzymał Wójt Gminy w postanowieniu sygn. IK.7624-13/06 z dnia 28.06.2006 r odstępując od obowiązku sporządzenia raportu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie zostało uzgodnione ze Starostą Poznańskim postanowienie sygn.WŚ.XIV-7633-2-31/06 z dnia 24.07.2006 oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu (postanowienie sygn NS-2-051/6/1-553/06 z dnia 25.07.06.).

 Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji (zgodnie z art. 19 ust 1 pkt 1, 4, 5 ustawy Prawo ochrony środowiska).

W trakcie postępowania administracyjnego stosowano wymagane przepisami w/w ustawy zawiadomienia w drodze komunikatów na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na stronie internetowej tut. urzędu. Nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem społeczeństwa.

            Ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż wszystkie uciążliwości inwestycji zamkną się w granicach działek, przez które przebiegać będzie inwestycja. Z tego samego powodu odstąpiono od obowiązku przedstawienia przez wnioskodawcę analizy porealizacyjnej, o której mowa w ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska.

            Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki teren przedmiotowych działek przewidziany jest pod aktywizację gospodarczą i częściowo pod drogę - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLII/255/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 11 z 2006., poz.243).

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości: 5,00 zł. oraz 0,5 zł za każdy załącznik

 

Załączniki:

-                                 charakterystyka przedsięwzięcia.

-                                 mapy (otrzymuje inwestor)

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. GOLDBECK Sp. z o. o. , ul. 28 Czerwca 1956r. nr 161a.
  2. a/a
  3. przekazano do publicznej wiadomości

 

 

Z up. Wójta

inż. Aleksander Klemczak

Z - ca Wójta Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach