Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.07.26. - Zawiadomienie o wszc. post. admin. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. zgody na realiz. przed. poleg. na bud. nadawczo - odbiorczej stacji bazowej GSM 900/1800/UMTS obejmującego dzi

 Komorniki, dnia: 25. 07. 2006r.

 

IK. 7624 – 22/06

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PTK CENTERTEL Sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nadawczo - odbiorczej stacji bazowej  GSM 900/1800/UMTS obejmującego działkę nr ewid. gruntu: 689/1.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. PTK CENTERTEL Sp. z o. o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa
  2. przekazano do publicznej wiadomości
  3. według załączonej listy zainteresowane strony

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

 

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach