Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.06.22. - Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wydania dec. o środ. uwar. zgody na budowie ul. Wiśniowej i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Komornikach obejmuj. działki nr ewid. gruntu: 964/1

 Komorniki, dnia: 22. 06. 2006r.

 

IK. 7624 – 16/06

 

                                                    Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1,         62 -052 Komorniki.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka ul. Wiśniowej od rowu melioracyjnego W-1 do ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka do ul. Ks. Malinowskiego w Komornikach obejmującego działki nr ewid. gruntu: 964/1, 963/1, 962/5, 962/7, 961/2, 89/3, 44/3, 7505/1, 104/2.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. przekazano do publicznej wiadomości

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach