Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2006.04.14. - Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wydania decyzji o środ. uwar. zgody na real. przed. poleg. na bud. sieci wod. w Rosnówku, obejmującego działki nr ewid. gruntu : 118/1, 141/1

 Komorniki, dnia: 12. 04. 2006r.

 

IK. 762 – 07/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  EKO - WOD  - KAN P.P.U. Sp. Z o. o., ul. Leśna 35, 62 – 081 Przeźmierowo.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Rosnówku,  obejmującego działki nr ewid. gruntu : 118/1, 141/10, 233, 234/22, 235/15, 237/9, 237/10, 257, 98/2.

 

 

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

Otrzymują:

  1. EKO - WOD  - KAN P.P.U. Sp. Z o. o., ul. Leśna 35, 62 – 081 Przeźmierowo.
  2. a/a
  3. przekazano do wiadomości publicznej

 

Z up. Wójta

Teresa Kranz

Kierownik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach