Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2011.02.04 - Dec. o umorzeniu postęp. w spr. wydania dec. o środ. uwarun. przed. poleg. na bud. kanal. sanit. zlokal. w Plewiskach nr ewidencyjne działek 618/26, 618/37, 618/52, 618/54, 618/

                                                                                              Komorniki, dnia: 03.02.2011r.

IK. 7624-01/2011

 

 

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

            Na podstawie art.105 §1 . - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

            Wójt Gminy Komorniki orzeka o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w miejscowości Plewiska, ul. Zielarska, na terenie Gminy Komorniki nr ewidencyjny działek 618/26, 618/37, 618/52, 618/54, 618/65, 618/70, 618/82, 618/84, 619 obręb Plewiska.

 

UZASADNIENIE

 

               Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jest możliwe jedynie przy łącznym uwzględnieniu postanowień zarówno art. 71, jak i art. 72 ustawy. z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.)

            Niniejsze postępowanie zostaje umorzone ponieważ dokładne wyjaśnienia dotyczące rozmiarów planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wykazały, że długość przedsięwzięcia jest mniejsza niż 1km. Zatem nie są spełnione parametry wyznaczające inwestycję jako mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.10.213.1397). W zaistniałej sytuacji przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej gdyż spełniona jest tylko jedna z przesłanek koniecznych do wydania w/w decyzji to znaczy, przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Stąd orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

 

 

Otrzymują;

    1.   a/a

    2.   Stefan Stachowiak, ul. Śmigielska 2, Nowa Wieś 64-030 Śmigiel

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach