Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.03.10 DEC. O ŚROD. UWAR. dla przed. poleg. na: przeb. frag. linii napowietrznych 110 kV rel. Plewiska - Stęszew kolid.z bud. Zach. Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działka

charakterystyka.pdf01RAPORT_czesc_opisowa.pdf                                                                                              Komorniki, dnia: 19.03.2010r.

IK.7624-24/10

DECYZJA NR 3 /10

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

                                                                                                      

Na podstawie art. art. 71ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1pkt 4, art.84, 85 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), § 3, ust.1, pkt. 7 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz art. 104, 106 §1 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska - Stęszew kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działkach o nr ewid 386/5, 386/6 obręb Głuchowo i 376/13 obręb Chomęcice i po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

Orzekam

 

Realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska - Stęszew kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działkach o nr ewid 386/5, 386/6 obręb Głuchowo i 376/13 obręb Chomęcice.

 

 

 

 

I.                        Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust. 1 ustawy następująco:

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia realizacji przedsięwzięcia:

 

- Przedsięwzięcie polega na przebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska - Stęszew kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady budowlane powinny być zbierane do kontenerów, a odpady komunalne do pojemników i przekazywane uprawnionym do prowadzenia takiej działalności zakładom

- W przewidywanym szesnasto metrowym pasie oddziaływania przedsięwzięcia (po 8m w każdą stronę) nie mogą powstać nowe budynki mieszkalne.

- inwestor winien posiadać tytuł prawny do nieruchomości przez które będzie przebiegała przedmiotowa linia wraz z zadeklarowanym na mapie pasem oddziaływania inwestycji.

- na ewentualną wycinkę należy uzyskać zgodę od Wójta Gminy Komorniki,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- zastosować trójkątny układ przewodów fazowych

- zastosować przewody fazowe typu linka stalowo- aluminiowa AFL-6 240 mm2 dla przęsła 15 – 16, przewody fazowe typu linka stalowo-aluminiowa AFL 6 120 mm2 dla przęsła 16-17, przewody odgromowe typu AFL-1,7 70 mm2, izolację porcelanową dług pionową, uziemienie głębinowe w technologii Glamar.

- Zachować następujące parametry linii: napięcie znamionowe linii-110kV; ilość torów- jeden; maksymalne dopuszczalne napięcie robocze linii – 123 Kv; maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia linii – 435 A.

- odległość przewodów roboczych od ziemi: nie mniej niż 10,4 m dla przęsła 15-16 i nie mniej niż 6-8 m dla przęsła 16-17.

- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną, właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającą dopuszczenie ich do obrotu i stosowania.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- Nie ma tu podstaw odniesienia do poważnej awarii przemysłowej z racji definicji tego pojęcia zawartego w ustawie prawo ochrony środowiska. Niniejsze przedsięwzięcie nawet w przypadku awarii nie spowoduje wybuchu, pożaru czy emisji substancji niebezpiecznych dla życia czy zdrowia ludzi. Zwarcie które jest stanem awaryjnym w niniejszym przedsięwzięciu powoduje natychmiastowe uruchomieniem zabezpieczeń odcinających dopływ prądu do miejsca awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie wykraczać po za obszar do którego inwestor będzie posiadał tytuł prawny.

 

7. Nakładam na inwestora następujące obowiązki:

- Po włączeniu linii pod napięcie, przy próbnym rozruchu technologicznym, należy przeprowadzić pomiary kontrolne pola elektrycznego, magnetycznego oraz przedstawić uzyskane wyniki pomiarów Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń - awarii, np. zanieczyszczenia powierzchni szczelnych substancją ropopochodną zostanie usunięta sorbentami i oddana do utylizacji zakładom mającym zezwolenia na utylizację tego rodzaju odpadów.

 

II.                        Charakterystyka i mapa z zaznaczeniem przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

III.                        Na podstawie art., 108 KPA(DZ. U. 2000.98.1071 z póź. zmian.) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

IV.                         

UZASADNIENIE

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu linii napowietrznych 110 kV relacji Plewiska - Stęszew kolidującej z budową Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na działkach o nr ewid 386/5, 386/6 obręb Głuchowo i 376/13 obręb Chomęcice, wystąpiła Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań.

Przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Zatem, zgodnie z powołanym przepisem i w związku z art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

          Zgodnie z art. 77ust. 1 pkt 1 i art.78 ust. 1 pkt 1a w związku oraz zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii, czy dla przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr DN.NS2-72/1-28(1)/10 z dnia 01.03.2010 r i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.II-66190-208/09/jc z dnia 15.02.2010 r. uzgodnili przedstawione wyżej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

W decyzji odstąpiono od jednego z warunków wyznaczonych przez RDOŚ dotyczącego czasu prowadzenia prac z użyciem ciężkiego sprzętu poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 15marca do 15 lipca gdyż według informacji otrzymanej od inwestora w/w prace będą miały charakter krótkotrwały (cztery do pięciu dni) co nie spowoduje długotrwałej ingerencji ciężkim sprzętem w miejscu wykonania zadania, a wprowadzenie wyżej wymienionego zapisu uniemożliwiłoby przystąpienie do realizacji inwestycji w okresie pięciu miesięcy od dnia wydania decyzji.

          Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek strony(inwestora) i zgodnie z art. 108 KPA ze względu na waży interes społeczny i ważny interes strony. Uznano rację strony uzasadniającej w ten sposób wniosek ponieważ opóźnienie przebudowy linii elektroenergetycznej opóźniłoby budowę trasy S11 mającej istotne znaczenie w ruchu krajowym.

            Podczas trwania postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków w związku z udziałem stron i udziałem społeczeństwa w niniejszym postępowaniu.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono jako teren upraw rolnych działki o nr ewid. 386/5 i 386/6 w Głuchowie, a działka o nr ewid. 376/13 w Chomęcicach nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W planie obejmującym działki w Głuchowie nie ma zapisów zakazujących lokalizowania linii energetycznej. Zatem lokalizacja niniejszej inwestycji na wskazanych działkach jest zgodna z istniejącym m. p. z. p.

            Lokalizacja i rodzaj przedmiotowej inwestycji powodują, że nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            Spełnienie wymagań wskazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, iż uciążliwości inwestycji w postaci emisji pola elektromagnetycznego czy hałasu godnie z oceną oddziaływania na środowisko winny zamknąć się w obszarze 16 m pod linią energetyczną, do której tytułem prawnym będzie dysponował inwestor. Prowadzone prace spowodują zapewne wzrost emisji do powietrza i wzrost hałasu lecz nie powinny przekroczyć norm przewidzianych w ustawach, będą to emisje chwilowe trwające do czasu zrealizowania zadania i powstające w wyniku pracy sprzętu budowlanego. Stąd nie należy spodziewać się zagrożenia dla środowiska. Planowana przez inwestora gospodarka odpadami pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  Ponadto odpady powstawać będą tu głównie podczas realizacji inwestycji i przy jej likwidacji w trakcie funkcjonowania linii energetycznej nie następuje wytwarzanie odpadów.

Zagrożenie dla ożywionych elementów środowiska (ptaków) jakie stanowią elementy linii napowietrznych zgodnie z opinią R.D.O.Ś. jest niewielkie ponieważ  inwestycja jest realizowana na trasie istniejącej linii. Ponieważ przedsięwzięcie będzie odznaczać się zasięgiem określonym do 16 m pod linią energetyczną po uruchomieniu i malym zasięgiem przestrzennym oddziaływań także podczas prowadzenia prac. Zgodnie z opinią R.D.O.Ś.  wyklucza to możliwość bezpośrednich oraz pośrednich oddziaływań na siedliska i gatunki dla ochrony, których utworzono obszary Natura 2000 Ostoja Wielkopolska oraz Ostoja Rogalińska znajdujące się w odległości ok. 3km od planowanego przedsięwzięcia.

            Stąd po rozpatrzeniu całokształtu informacji zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy, orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

 

 

 

POUCZENIE

 

1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9- art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4: wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

3) Termin, o którym mowa w ustępie 4b Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

 

 Wójt

mgr. inż Jaan Broda 

 

 

Otrzymują:

1.                                                                                                      a/a

2.                  Górny Grzegorz

3.                  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu,

 ul. Siemiradzkiego5a, 60-763 Poznań

4.                                                                                                      Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnej, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach