Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2010.03.22 Obwieszczenie-infor. o zamiesz. w pub. dostęp. wykazie wnios. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na przeb. ul. Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul

Komorniki 19.03.2010r.

 

IK.7624 –08/10

 

Obwieszczenie

 

 

            Na podstawie art 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.),, Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Polnej oraz Kościuszki ( na odcinku od ul. Polnej do ul. Głowackiego) na działkach o nr ewidencyjnych: 111/9, 95/2, 96/3, 95/1, 96/7, 103/5, 103/11, 104, 105, 106, 108, 78/2, 79/8, 84/2, 84/4, 85, 86/8, 87, 88/4, 89/6, 90/38, 94/23, 91/1 obręb Wiry.

 

Z wnioskiem wystąpił Robert Cyrkiel, ul. Trzebiatowska11b, 60-432 Poznań z upoważnienia Gminy Komorniki.

 

 

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-635, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach