Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2009.06.09-Zawiadomienie o wszcz. post. w spr. wyd dec. Środ. dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego

 Komorniki, dnia: 05. 05. 2009r.

 

IK. 7624 – 11/09

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art.61 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227.), że na wniosek Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki, Szreniawa, złożony przez Pana Wojciecha Szczepkowskiego,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku administracyjnego na hotel znajdującego się w kompleksie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie we wsi Szreniawa gm. Komorniki na działce o nr ewid 21/4.

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.5, w godzinach pracy urzędu, tel 8100-635.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. a/a
  2. Muzeum Narodowe Rolnictwa i PrzemysRolnospożywczego w Szreniawie, ul Dworcowa 5, 52-062 Komorniki, Szreniawa

 

 Z up. Wójta

Kierownik WIKRIOŚ

Teresa Kranz

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wiścicka

061 8 100 635

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach