Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.04.13.Opinia PGWWP do spr. IK.6220.6.2021w sprawie wydania dec. o środ. uwar. dla przed. określonego jako: „Wprowadzenie nowej technologii na terenie Centrum logis.- mag.-produk. w miej

Opinia PGWWP do spr. IK.6220.6.2021w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako: „Wprowadzenie nowej technologii na terenie istniejącego Centrum logistyczno- magazynowo - produkcyjnego w miejscowości gmina Komorniki k/Poznania (działki o nr. ewid. 1147/2, 1148/2, 1149/2, 1150, 1151/2, 1152/2, 1153, 1154, 1155, 1156)”.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach