Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.04.12 Opinia PPIS do spr. IK.6220.4.2021 wydania dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na rozb. hali prod. mag. z bud. biur. – socj., portiernią, drogami, placami, infr. towarz. na działk

Opinia PPIS do spr. IK.6220.4.2021 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno magazynowej z budynkiem biurowo – socjalnym, portiernią, drogami i placami oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr. ewid. 350, 351/1, 351/2, 352, 358, 359/5, 359/8, 360, 361, 362/1, 363, 364/15, 364/17, 364/20, 364/22 obręb Komorniki.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach