Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.04.12 Opinia PPIS do spr. IK.6220.5.2021 wydania dec. środ. dla przed. poleg. na bud. Centrum Logistycznego w Plewiskach na dział. o nr ewid. 1135/10, 1140/3, 1141/7, 1141/10, 1143/3, 11

 Opinia PPIS do spr. IK.6220.5.2021 wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego przewidzianego do realizacji w Plewiskach na działkach o nr ewid. 1135/10, 1140/3, 1141/7, 1141/10, 1143/3, 1144/3, 1145/3 (obręb Plewiska, gm. Komorniki)

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach