Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.30 Opinia RDOŚWP do IK.6220.3.2021 w spr. zmiany dec. nr 9/2020 z dnia 27.10.2020 o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. farmy fotowolt.o mocy do 10MW na dział. o nr ewid. 1220/1 i 1

Opinia RDOŚWP do IK.6220.3.202 w sprawie zmiany decyzji nr 9/2020 z dnia 27.10.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Plewiska” o mocy do 10MW na działkach o numerach ewidencyjnych 1220/1 oraz 1220/3 w obrębie Plewiska.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach