Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.11 Opinia PPIS do spr. IK.6220.19.2020, wydania dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud.hali mag. z cząścią soc. biur., na terenie działek: 507/36, 508/6, 508/7, 510/6, 510/7, 512

 Opinia PPIS do spr. IK.6220.19.2020,wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z cząścią socjalno biurową, na terenie działek: 507/36, 508/6, 508/7, 510/6, 510/7, 512/6, 512/7 i części działki 515/5 w Komornikach.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach