Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.05 Obwieszczenie Wójta Dopiewo nr RPPiOS.6220.16.2017o wydaniu decyzji o środ. unkow. dla przed. poleg. na bud.e centrum mag. dystr. z obiektami i inst. towarz. na dział. o nr ewid. 2

Obwieszczenie Wójta Dopiewo nr RPPiOS.6220.16.2017o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum magazynowo dystrybucyjnego z obiektami i instalacjami towarzyszącymi na terenie działek o nr ewid. 201, 202, 203/2 oraz 204/4 obręb Gołuski, Gmina Dopiewo

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach