Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.01 Ogłoszenie / Zawiadomienie RDOŚ znak: WOO11.4200.1 1.2013.EK.13. w sprawie rozbudowy dróg 430 i 431 Mosina

Ogłoszenie/ Zawiadomienie RDOŚ znak: WOO11.4200.1 1.2013.EK.13.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 PoznańMosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach