Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.03.01 Opinia PGWWP do spr. IK.6220.21.2020 w sprawie wydania decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. na budowie farmy fotowoltaicznej „Plewiska” o mocy do 5MW na działce 1220/1 w obrebi

Opinia PGWWP do spr. IK.6220.21.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Plewiska” o mocy do 5MW na działce  numerewidencyjny 1220/1 w obrebie Plewiska gm. Komorniki.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach