Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.02.22 Opinia PGWWP do spr. IK.6220.20.2020 wydania dec. o środ. uwarun. dla przed. poleg. na zmianie lokalizacji mag. gazu izobutan w postaci pięciu zbiorników naziemnych gazu o poj. 670

Opinia PGWWP do spr. IK.6220.20.2020wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lokalizacji magazynu gazu izobutan w postaci pięciu zbiorników naziemnych gazu o poj. 6700 l każdy wraz zasilaniem istniejących urządzeń w izobutan służący w nich jako propelent wraz z układem pompowy.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach