Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.02.09 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omylki w decyzji 1/2021 wydanej do spr IK. 6220.10.20 zmiany decyzji nr 3/2020 z dnia 30.01.2020 o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. h

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omylki w decyzji 1/2021 wydanej do spr IK. 6220.10.20 dotyczącej  zmiany decyzji nr 3/2020 z dnia 30.01.2020 kończącą sprawę nr IK.6220.04.2019. Wymieniona decyzja dotyczy środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno -magazynowych wraz z częściami biurowo socjalnymi na działkach o nr ewid. 50/3, 50/4, 50/5, 50/6 Komorniki

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach