Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.01.11 Obwieszczenie - Zawiadomienie UM LUBOŃ WPRiOŚ. 6220.7.20200 w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na prowadzeniu punktu zbier. odp. innych niż niebez., na terenie nieruc

2021.01.11 Obwieszczenie - Zawiadomienie UM LUBOŃ WPRiOŚ. 6220.7.20200 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie nieruchomości o nr ewid. 4/1 , ark. 4, obręb Lasek

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach