Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.01.11 Obwieszczenie -Zawiadomienie UM LUBOŃ WPRiOŚ. 6220.10.20200 dec. środ. w spr. rozbud. warsztatu blacharsko — lakier. pojazd. osob. w Luboniu przy ul. Krętej 24a na dział. o nr ewid

2021.01.11 Obwieszczenie - Zawiadomienie UM LUBOŃ WPRiOŚ. 6220.10.20200 dec. środ. w spr. rozbudowy warsztatu blacharsko — lakier. pojazdów osob. w Luboniu przy ul. Krętej 24a na dział. o nr ewid. 69/2, 69/4, 74/1, ark. 23 obręb Lasek

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach