Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.12.09 Opinia WPWIS do spr. IK.6220.18.2020 - decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg.na bud. konten. stacji transformatorowych SN/nn oraz konten. magaz. energii z infrast. techn. na dział

Opinia WPWIS do spr. IK.6220.18.2020decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, placem manewrowym i przyłączem na działce nr 1313/33 Plewiska.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach