Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.12.09 Obwieszczenie nr DSR-1.7440.6.2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące zatwier. proj. robót geolog. dla okreś. warunków geologiczno-inż. podłoża gruntowego dla zadania

 Obwieszczenie nr DSR-1.7440.6.2020 Marszałka Województwa Wielkopolskiego  dotyczącegce zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn.: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska dla odcinka położonego w województwie wielkopolskim”

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach