Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.11.27 Decyzja nr 14/2020 z dnia 25.11.2020 do spr. IK.6220.3.2020 zmiana dec.nr 4/2020 z dnia 23.06.2020, o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. hali mag.- prod.j z obiek., urządz. i in

Decyzja nr 14/2020 z dnia 25.11.2020 do spr. IK.6220.3.2020 zmiana decyzji nr 4/2020 z dnia 23.06.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo- produkcyjnej z obiektami, urządzeniami i instalacjami technicznymi towarzyszącymi: 1153, 1154, 1155, 1156, 1147/2, 1148/2, 1149/2, 1151/2, 1152/2, 1150 obręb Plewiska .

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach