Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.11.10 Zawiadomienie z art. 10 kpa w sprawie wydania dec. o środow. uwarun. dla przed. poleg. na wykonaniu studni głębin. nr 2 o głębokości 95 m, w Komornikach na dział. nr ewid. 110/2

 Zawiadomienie z art. 10 KPA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 2 o głębokości 95 m zlokalizowanej w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 110/2.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach